Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

VPVKAC logo

No 2015.gada 2.novembra Ozolnieku novada Salgales pagasta pārvaldes telpās "Vīgriezes" uzsācis darbu
VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS,
kurā iedzīvotājiem pieejamas klientu apkalpošanas speciālista konsultācijas par 8 valsts iestāžu: Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta, Lauku atbalsta dienesta un Valsts darba inspekcijas pakalpojumiem.

Institūcija

Pakalpojums

Novada pašvaldība

Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana

Dzīvesvietas deklarēšana

 

 

Lauku atbalsta dienests

Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana

 

 

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra

Konsultāciju   sniegšana par NVA pakalpojumiem

 

Informatīvi:

 

CV un vakanču reģistrēšana

 

Informatīvās dienas e-versija

 

Profilēšana

 

Karjeras pakalpojumi

 

Apmācību monitorings

 

Darba tirgus prognozes

 

CV un vakanču reģistrēšana

 

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Konsultāciju   sniegšana par e-pakalpojumiem:

 

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana   (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Iesniegums par aizliegumu vai atļauju   izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves (konsultācija par   e-pakalpojumu)

 

Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu   ārvalstīs (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Manā īpašumā deklarētās personas   (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā   (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Pārbaude, vai persona ir deklarēta   norādītajā adresē (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Pārbaude, vai persona ir iekļauta   Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi (konsultācija par   e-pakalpojumu)

 

Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta   izsniegšanai (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa

 

Reģistrācija balsošanai pa pastu   vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs

 

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana

 

Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē

 

Šengenas vīzas pagarināšana Latvijas   Republikā

 

Repatriācija un pilsonība

Uzņēmumu reģistrs

Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Reģistrācija   UR vestajos reģistros”:

 

    
 • Informācija        par jauna subjekta reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi        u.tml.);

 

    
 • Informācija par subjekta izmaiņu        reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);

 

    
 • Informācija        par subjekta likvidācijas reģistrāciju (dokumenti, valsts        nodevas, termiņi u.tml.);

 

Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu   “Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem”:

 

    
 • Informācija        par izziņu pieprasīšanu no UR (saņemšanas kārtība, maksa par        pakalpojumu, termiņi)

Valsts ieņēmumu dienests

Iesniegumu pieņemšana par:

 

 • Algas nodokļa   grāmatiņa (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

 • Iedzīvotāju   ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;

 

 • Iesniegums par VID   izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai.

 

Gada ienākumu deklarācija ( konsultācija   par e-pakalpojumu)

 

Atbalsta sniegšana darbam ar Elektroniskās   deklarēšanas sistēmu EDS (konsultācija par e-pakalpojumu)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Iesniegumu pieņemšana par:

 

Apbedīšanas pabalsts

 

Bezdarbnieka pabalsts

 

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

 

Bērna kopšanas pabalsts

 

Bērna piedzimšanas pabalsts

 

Brīvprātīgi apdrošinātās personas   reģistrācija

 

Ģimenes valsts pabalsts

 

Invaliditātes pensija

 

Maternitātes pabalsts

 

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai   invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

 

Paternitātes pabalsts

 

Slimības pabalsts

 

Informācija par valsts fondēto pensiju   shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli

 

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

 

Vecāku pabalsts

 

Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra   laulātajam (pensionāram)

 

Informācija par sociālās apdrošināšanas   iemaksām un apdrošināšanas periodiem (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Informācija par reģistrēto darba stāžu   (līdz 1996. gadam) (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības   apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Informācija par izmaksai nosūtīto   pensiju/pabalstu/atlīdzību (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Informācija par VSAA ieturēto ienākuma   nodokli (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Informācija par prognozējamo vecuma   pensijas apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.   līmeņa) dalībnieka konta izraksts (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Informācija par valsts fondēto pensiju   shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu   (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Informācija par izmaksātajiem   pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu   deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Informācija par apdrošinātās personas   pensijas kapitālu (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Informācija par valsts fondēto pensiju   shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli (konsultācija par   e-pakalpojumu)

 

Informācija par ieturējumiem no   izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Informācija par izmaksātajiem   pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu   deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu)

Valsts zemes dienests

Konsultāciju sniegšana par iestādes pakalpojumiem un   e-pakalpojumiem:

 

Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra   informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās   uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas   sistēmā no VZD arhīva dokumentiem

 

Ēkas datu aktualizācija Kadastra   informācijas sistēmā - nolietojuma noteikšana

 

Inženierbūves datu reģistrācija /   aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas   pamata

 

Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra   informācijas sistēmā

 

Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra   informācijas sistēmā (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra   informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās   uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Datu aktualizācija par kadastra subjektu   Kadastra informācijas sistēmā

 

Atsavināšanas aizlieguma atzīmes   reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

 

Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra   informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (konsultācija par   e-pakalpojumu)

 

“Mans konts” Valsts zemes dienesta datu   publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (konsultācija par   e-pakalpojumu)

 

Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv   konta izveidei (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Mani dati Kadastrā

 

Kadastra informācija mantojuma lietai

 

Informācija par nekustamā īpašuma   vēsturisko vērtību

 

Tipveida kadastra informācijas telpiskie   dati par kadastra objektu (e-pakalpojums) lejuplāde

 

Kadastra informācija par nekustamo īpašumu   (piederība un sastāvs)

 

Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva   dokumentu pamata

 

Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva   - dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana

 

Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva   - dokumenta kopijas saņemšana

 

Būves vai telpu grupas kadastrālās   uzmērīšanas lietas sagatavošana

 

Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu   saņemšana vektordatu formātā (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Iespējamās kadastrālās vērtības   aprēķināšana un dokumentu sagatavošana

 

Prognozētās kadastrālās vērtības   aprēķināšana un dokumentu sagatavošana

 

Kadastra teksta datu pārlūkošana bez   līgumsaistībām

 

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu   pārlūkošana

 

Datu atlase un izvade par konkrētiem   objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem

 

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu   lejupielāde bez līgumsaistībām

 

Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana   (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Mobilā lietotne kadastrs.lv (konsultācija   par e-pakalpojumu)

 

Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu   statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (konsultācija par   e-pakalpojumu)

Valsts darba inspekcija

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes   e-pakalpojumiem iedzīvotājiem:

 

Iesniegums Darba   inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.

 

Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības   apdraudējuma faktu darbā

 

Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.

 

Darba inspekcijas sastādītā   izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.

 

Konsultāciju   sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem darba devējiem:

 

Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

 

Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem

 

Iesniegums Darba inspekcijai   un Darba inspekcijas atbildes   saņemšana

 

Darba inspekcijas   sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

 

Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par   notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

 

Darba inspekcijas   atļauja bērnu nodarbināšanai

 

Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par   novērstajiem pārkāpumiem

 

Darba inspekcijas   izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem   saņemšana

 

Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana

 

Paziņojums par darba devēja   zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

 

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes   e-pakalpojumiem citām iestādēm:

 

Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā   darbā sniegšana

 

Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi   nelaimes gadījumā darbā

 

Darbavietas   higiēniskais raksturojums

 

Ziņojums par arodslimības gadījumu

 

Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu,   atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

 

Informācijas saņemšana no citām valsts   institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā

 Klientu apkalpošanas centra kontakti: tālrunis 66954822, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Darba laiks:
Pirmdien: 8.00-12.00; 12.45-17.00
Otrdien: 8.00-12.00; 12.45-17.00
Trešdien: 8.00-12.00; 12.45-17.00
Ceturtdien: 8.00-12.00; 12.45-19.00
Piektdien: 8.00-13.00

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

decembris, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
15
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs