Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Salgales pamatskolas pasākumu plāns

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Salgales pamatskolas pasākumu plāns aprīlim:

01.04.2018.

Lieldienu jampadracis

03.04.2018.

Lieldienu olu kaujas pirmsskolā

Novadu volejbola sacensības Valgundē

04.04.2018.

Zemgales reģiona stafešu sacensības Codē

Kopkora Asni mēģinājums

05.04.2018.

Pedagogu sanāksme

06.04.2018.

Kopkora Asni mēģinājums un koru skate Jelgavā

9.- 13.04.2018.

Karjeras nedēļa. Raibā nedēļa pirmsskolā un skolā

10.04. 2018.

Novada pārbaudes darbs bioloģijā 8.klasei

11.04.2018.

Vecāku padomes sanāksme

Angļu valodas skolotāju MA Elejā

13.04.2018.

Novadu pārbaudes darbs mājturībā un tehnoloģijās meitenēm 9.klasē

14.04.2018.

Badmintona turnīrs

16.-20.04.2018.

Projekta Promotion Art grupas vizīte Igaunijā

18.04.2018.

Direktoru vietnieku izglītības jomā seminārs Šķibē

20.04.2018.

Novadu pārbaudes darbs mājturībā un tehnoloģijās zēniem 6.klasē

23.04.2018.

Kopkora Asni mēģinājums

24.04.2018.

Novadu pārbaudes darbs latviešu valodā 5.klasei

25.04.2018.

Igauņu kolēģu vizīte pirmsskolas grupā Taurenītis

Konkurss Zemgale – Latvijas prezidentu šūpulis Aučos

26.04.2018.

Novadu pētniecisko darbu skate 4.klasei Jelgavā

Latviešu valodas pēcpusdiena

Vecāku sapulce pirmsskolā

27.04.2018.

Mazo vokālistu konkurss Cīrulītis “Pūcītē”

 

 

Salgales pamatskolas pasākumu plāns martam:

 

01.03.2018.

Pedagogu sanāksme par kompetenču izglītību

06.03.2018.

VDD matemātikā 6.klasei

Novadu stafešu sacensības Drošie, veiklie Staļģenē

Vecāku padomes sanāksme

07.03.2018.

Vēstures skolotāju MA Smārdē

08.03.2018.

Nepieradinātās modes skate pirmsskolā

Novadu olimpiāde latviešu valodā 2.-4.klasei Ozolniekos

Popiela

09.03.2018.

Lakstīgalu sadziedāšanās Rīgā

12.- 16.03.2018.

Pavasara brīvlaiks

12.03. 2018.

Kopkora Asni mēģinājums

Sporta skolotāju MA Jelgavā

12.-13.03.2018.

Pirmsskolas pedagogu kursi Staļģenē

13.-15.03.2018.

Projekta Promoting Art pedagogu vizīte Igaunijā

14.03.2018.

Klašu audzinātāju MA Aizupē

15.03.2018.

Mājturības un tehnoloģiju skolotāju – 1 MA Aizupē

Pirmsskolas skolotāju vizīte PII Saulīte

16.03.2018.

Kopkora Asni mēģinājums

19.- 23.03.2018.

Projektu nedēļa

19.03.2018.

Kopkora Asni mēģinājums

20.03.2018.

Sporta diena pirmsskolā

22.03.2018.

Angļu valodas skolotāju MA Elejā

Kokapstrādes skolotāju MA Ozolniekos

27.03.2018.

Sākumskolas skolotāju MA Sesavā

Novadu volejbola sacensības Valgundē

 

Salgales pamatskolas pasākumu plāns februārim:

02.02.2018.

Reģionālais konkurss Lakstīgalas Rīgā

06.02.2018.

Novadu volejbola sacensības Kalnciemā

Vecāku sapulce pirmsskolā

07.02.2018.

Novadu vizuālās mākslas konkurss Zaļeniekos

08.02.2018.

Individuālo projektu sanāksme

09.02.2018.

Skolvadības kompetenču kursi Jelgavā

10.02.2018.

Skolvadības kompetenču kursi Jelgavā

19., 20.01.2018.

Skolvadības kursi kompetenču izglītībā Jelgavā

12.02.-16.02.2018.

Papildbrīvlaiks 1.klasei

14.02.2018.

Ēnu diena

Sirsniņdiena pirmsskolā

15.02.2018.

Novadu angļu valodas konkurss Elejā

16.02.2018.

Novadu matemātikas olimpiāde Staļģenē

19.02.2018.

Kopkora Asni mēģinājums

21.02.2018.

Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei

22.02.2018.

Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei

27.02.2018.

Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei

28.02.2018.

Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasei

Salgales pamatskolas pasākumu plāns janvārim:

03.01.2018.

Dabaszinātņu skolotāju MA Jelgavā

05.01.2018.

Skolēnu kora Asni mēģinājums

Seminārs pedagogiem ar A.Poišu

11.01.2018.

Pedagoģiskās padomes sēde

Tikšanās ar attīstības centra speciālistiem

Vecāku sapulce 1.klasē

12.01.2018.

Vēstures olimpiāde 9.klasei Svētē

Vēstures un sociālo zinību skolotāju MA Svētē

Seminārs par Edurio lietošanu Ozolniekos

16.01.2018.

Novadu tautas bumbas sacensības

18.01.2018.

Latviešu valodas skolotāju MA Jelgavā

Kino 8 zvaigznes apmeklējums Ozolnieku TN

Pirmsskolas audzēkņu Svētki mežā

19., 20.01.2018.

Skolvadības kursi kompetenču izglītībā Jelgavā

22.01.2018.

Sniega svētki pirmsskolā

23.01.2018.

Novadu tautas bumbas sacensības

25.01.2018.

Direktoru vietnieku izglītības jomā seminārs Elejā

26.01.2018.

Novadu tautas dziesmu dziedāšanas konkurss Lakstīgala Salgalē

29.01.-02.02.2018.

Zīmējumu izstāde pirmsskolā Mana sapņu svece

Novadu pārbaudes darbs lasītprasmē 2.klasei

30.01.2018.

Novadu volejbola sacensības

31.01.2018.

Skolēnu kora Asni mēģinājums

 

Salgales pamatskolas pasākumu plāns decembrim:

 

01.12.2017.

Pedagogu apmācības uzdevumi.lv

05.12.2017.

Novadu matemātikas skolotāju MA Salgalē

06.12.2017.

Skolvadības seminārs Ozolniekos

Novadu mājturības konkurss Jelgavā

07.12.2017.

Novadu angļu valodas konkurss Vilcē

Pedagogu sanāksme

Vecāku sapulce 6.klasē

12.12.2017.

Skolēnu domes ciemošanās Ozolnieku sociālās aprūpes centrā

Skolas padomes sanāksme

13.12.2017.

Leļļu teātris Mēness taurenis

Ānes jauniešu teātra izrāde

14.12.2017.

Konkurss Mis Sniegpārsliņa un Mr Rūķis pirmsskolā un sākumskolā

Vecāku sapulce 3.klasē

19.12.2017.

Piparkūku darbnīca pirmsskolā

21.12.2017.

Sporta diena

Pedagoģiskās padomes sēde

Ziemassvētku pasākums pirmsskolā

22.12.2017.

Ziemassvētku pasākums skolā

27.12.2017.

Skolvadības Ziemassvētku pasākums Ozolniekos

29.12.2017.

Kolektīva Ziemassvētku pasākums

 

Salgales pamatskolas pasākumu plāns novembrim:

01.11.2017.

Direktoru vietnieku izglītības jomā sanāksme Jelgavā

Projekta Erasmus+ grupas sanāksme

02.11.2017.

1.,2.klases skolēnu ekskursija uz “Ķiploku pasauli”

Atbalsta personāla sanāksme Svētē

03.11.2017.

Mājturības skolotāju MA Ozolniekos

Skolvadības seminārs Ozolniekos

Vecāku sapulce 1.klasei

06.-10.11.2017.

Izstāde pirmsskolā Jautrais Mārtiņgailis

31.10. – 17.11.2017.

Izstāde pirmsskolā Mana māja

07.11.2017.

Novadu basketbola sacensības Platonē

Pedagogu tikšanās ar A.Strautmani

Novadu PD krievu valodā 8.klasei

08.11.2017.

Asnu mēģinājums

Vecāku padomes sanāksme

09.11.2017.

Teātra izrāde skolā Zobu feja

Pedagogu sanāksme

Veselības projekta aktivitātes 9.klasei Tetelē

10.11.2017.

Mārtiņdienas gadatirgus, pirmsskolas ķekatu gājiens

Lāpu gājiens uz Vareļu pieminekli, pasākums ar grupu Vilki

13.11.2017.

Veselības projekta aktivitātes 9.klaseiTetelē

14.11.2017.

Novadu basketbola sacensības Platonē

Es mīlu Latviju pirmsskolā

15.11.2017.

Asnu koncerts Šķibē

17.11.2017.

Konkurss “Es mīlu tevi, Latvija”, ugunskurs, svecīšu iedegšana

Svinīgs pasākums Garozā

21.11.2017.

Novadu basketbola sacensības Platonē

23.11.2017.

Sākumskolas skolotāju MA Garozā

Vecāku sapulce – radošā darbnīca pirmsskolā

24.11.2017.

Informātikas skolotāju MA Elejā

28.11.2017.

Novadu basketbola sacensības Platonē

30.11.2017.

Sporta pēcpusdiena pirmsskolā

 

Salgales pamatskolas pasākumu plāns oktobrim:

03.10.2017.

Pirmsskolas teātra izrādes apmeklējums Ozolnieku TN

04.10.2017.

Fotogrāfs skolā

Ozolnieku novada skolotāju dienas pasākums Ozolnieku TN

05.10.2017.

Pedagogu sanāksme

09.10.2017.

Dārzeņu izstāde pirmsskolā

10.10.2017.

Vēstures skolotāju MA

Rudens svētki pirmsskolā

Novadu orientēšanās sacensības Vilcē

Vecāku padomes sanāksme

11.10.2017.

Vecāku sapulce 7.klasē

Vecāku sapulce 8.klasē

12.10.2017.

Redzes pārbaude skolēniem Staļģenē

13.10.2017.

Karjeras diena zaļeniekos

16.10.2017.

Vecāku sapulce 6.klasē

17.10.2017.

NDPD angļu valodā 7.klasei

18.10.2017.

Matemātikas diena

19.10.2017.

Rudens ekskursija

20.10.2017.

Drošības diena kopā ar VUGD

23.10.2017.

Pedagogu apmācības Inovācija izglītībā

Skolēnu kora Asni mēģinājums

Sporta skolotāju MA

23.-24.10.2017.

Projekta vizīte Igaunijas PII

23.-27.10.2017.

Projekta Erasmus+ vizīte Polijā

25.10.2017.

Darbinieku pieredzes izbraukums Caunītēs

26.10.2017.

Novadu metodisko darbu skate

 

Klašu audzinātāju MA

27.10.2017.

Sporta skolotāju MA

 

Salgales pamatskolas pasākumu plāns septembrim:

 

01.09.2017.

Zinību diena

04.-07.09.2017.

Veselības nedēļa

11.-15.09.2017.

Dzejas nedēļa

18.-15.09.2017.

Ziedu nedēļa

20.09.2017.

Skolvadības seminārs Tetelē

23.-30.09.2017.

Eiropas sporta nedēļa

25.09.2017.

Rudens kross Emburgas aplis

26.09.2017.

Novadu krosa skrējiens

28.09.2017.

Sporta laureāta godināšanas pasākums

29.09.2017.

Skolotāju diena skolā

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

aprīlis, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
20
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs