Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Domes sēdes darba kārtība

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

    Ozolnieku novada domes
 sēde notiks
2018. gada 18. janvārī plkst.17.00
Stadiona ielā 10, Ozolniekos


Darba kārtība:

1.SAC „Zemgale” direktora apstiprināšana amatā (D.Liepiņš).

2.Saistošie noteikumi 1/2018 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2017 „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” (L.Upeniece).

3. Par Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi 2017.gadā (L.Upeniece).

4.Ozolnieku novada pašvaldības 2018.gada štatu saraksts (A.Židkovs).

5.Saistošie noteikumi Nr.3/2018 „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” (A.Židkovs, L.Upeniece).

6.Par Dzīvokļu jautājumu komisijas izveidošanu (I.Malahovska).

7.Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.4/2018 “Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums” ” (J.Vilciņa).

8.Grozījumi Ozolnieku novada domes 2014. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr.8/2014 „Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti” (J.Vilciņa).

9.Ozolnieku vidusskolas nolikuma apstiprināšana (E.Borisova).

10.Garozas pamatskolas nolikuma apstiprināšana (D.Štelmahere).

11.Par „Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam” saskaņošanu (A.Pošeika).

12.Par Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu Ozolnieku novada Cenu pagasta Raubēnu ciemā nodošanu SIA „Ozolnieku KSDU” (A.Pošeika).

13.Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Svetlanai Suharei (I.Malahovska).

14. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Spartaka ielā 10, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu (I.Malahovska).

15.Par atkritumu apsaimniekošanas maksu un 2017.gada 14.decembra domes lēmuma Nr. 18 atcelšanu (J.Vilciņa).

16.Par pašvaldības nedzīvojamās telpas iznomāšanu (A.Plotņikova).

17.Par nekustama īpašuma “Cūciņas 1”, Salgales pagasts, nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).

18.Par nekustama īpašuma “Liepziediņi”, Salgales pagasts, nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).

19.Par zemes gabala Celtnieku iela 7, Āne, Cenu pagasts, domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (A.Plotņikova).

20.Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5466 001 0812 piekritību Ozolnieku novada pašvaldībai (A.Plotņikova).

21.Par zemes vienības “Oļas”, Salgales pagasts, daļas iznomāšanu (A.Plotņikova).

22.Par ielu apgaismojuma režīmu (A.Semjonovs).

23.Par izmaiņām Iepirkumu un izsoļu komisiju sastāvā (J.Vilciņa).

24.Par izmaiņām Ozolnieku novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā (J.Vilciņa).

Iesniegumi.

25.Par atbalstu fondam „Sibīrijas bērni” (E.Poča).

26.Par finansiālo atbalstu E.Virzas Rakstu 7.sējuma izdošanā (E.Poča).

27.Par finansiālo atbalstu Ozolnieku vidusskolas 5.-12. kora braucienam uz Beļģiju (E.Borisova).


 

Domes priekšsēdētājs                                                                                        D.Liepiņš

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

janvāris, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
17
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze