Vai Jūsuprāt Ozolniekos ir nepieciešams jauns pārtikas/rūpniecības preču veikals?

Domes sēdes darba kārtība

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

  Ozolnieku novada domes
 sēde notiks
2017.gada 11. jūlijā plkst.17.00
Stadiona ielā 10, Ozolniekos


Darba kārtība:

 

1. Par saistošajiem noteikumiem Nr.5/2017 "Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē" (attīst.kom.pr-tājs A.Ozoliņš).

2. Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr7/2017„Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" (OMS direktore D.Tauriņa).

3. Noteikumi interešu izglītības programmu īstenošanas kārtība Ozolnieku novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (D.Tauriņa).

4. Par Ozolnieku novada bāriņtiesas darbību Bāriņtiesu asociācijā (soc.jaut.kom.pr-tāja R.Skruļa).

5. Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu (R.Skruļa).

6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (juriste Z.Oša).

7. Par pārstāvja nominēšanu dalībai Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomē (domes pr-tājs D.Liepiņš).

8. Par grozījumiem Būvvaldes nolikumā (A.Ozoliņš).

9. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību. (A.Plotņikova).

10. Par Ozolnieku novada domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu (domes pr-tājs D.Liepiņš).

11. Par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības 2017.gada štatu sarakstā (J.Počs).

12. Saistošie noteikumi Nr.6/2017 „Grozījumi saistošajos noteikumos 27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums"" (juriste J.Vilciņa).

13. Par Finanšu komitejas locekļa ievēlēšanu (J.Vilciņa).

14. Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā (Fin.grāmatv.daļas vad.L.Upeniece).

15. Par ilgtermiņa aizņēmumu (L.Upeniece).

16. Par Ozolnieku novada pašvaldības dalību projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (Izglīt.nod.vad.L.Šmite).

17. Par grozījumiem Ozolnieku novada domes 16.05.2017.lēmumā Nr.23 (J.Vilciņa).

18. Par dzīvokļa Spartaka iela 13-18, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, nodošanu atsavināšanai (mājokļu apsaimn.spec.I.Malahovska).

19. Par viendzīvokļa mājas „Pantiņi", Salgales pagasts, Ozolnieku novads, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

20. Par dzīvojamās mājas „Aizupes 2", Ozolniekos, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu (I.Malahovska).

21. Par dzīvokļa Nr.1 daudzdzīvokļu mājā „Aizupes 4" Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

22. Par dzīvokļa Iecavas ielā 9-8, Garozā, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

23. Par dzīvokļa Nr. 6 daudzdzīvokļu mājā „Strauti", Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

24. Par nekustamā īpašuma „Antoni", Salgales pagastā, Ozolnieku novadā, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

25. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā K. (I.Malahovska).

26. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā I. (I.Malahovska).

27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5466 001 1292 pieņemšanu dāvinājumā (A.Ozoliņš).

28. Par pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata (J.Vilciņa).

Iesniegumi.

29. VAS "Latvijas valsts ceļi" iesnieguma izskatīšana - par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5444 005 0449 sadalīšanu (A.Ozoliņš).

30. D.iesnieguma - par nekustamā īpašuma Viktorijas iela 32, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, pirkšanu – izskatīšana (A.Ozoliņš).

31. L.iesnieguma - par nekustama īpašuma Viktorijas iela 38, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, pirkšanu – izskatīšana (A.Ozoliņš).

32. Jelgavas Amatu vidusskolas iesnieguma izskatīšana – par paaugstinātas stipendijas piešķiršanu (izglī.,kult,vesel.dz.v.kom.pr-tājs Z.Babčuks).

33. Latvijas bērnu fonda iesnieguma izskatīšana – par pašvaldības atbalstu vasaras nometņu rīkošanā (Z.Babčuks)

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                                                                        D.Liepiņš

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

jūlijs, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
23
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze