Noslēgtie līgumi 2019. gadā

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums iepirkumu uzraudzības birija mājas lapā Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātaja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Par logu un ārdurvju nomaiņu Ozolnieku novada pašvaldībai piederošajos dzīvokļos X X X SIA "Logi plus" 2610,69 01.04.2019
Ventilācijas sistēmas izbūve PII "Bitīte" X X X RIX "Dimensija" 3100 31.03.2019
Notekūdeņu sūkņu stacijas un kanalizācijas spiedvada pārbūve Ānē, Cenu pagasts Ozolnieku novads X X X SIA "Siltumkomforts" 74801,74 01.09.2019
Vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi (būvprojekta izstrādātājs ir SIA "MALPRO", pieslēgums V-1068) X X X A/s "Sadales tīkls"    
Vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi (būvprojekta izstrādātājs ir SIA "TELMS", Skolas 5, Ozolnieki - Jāņu pļava X X X A/s "Sadales tīkls"    
Par filmas " ĒVS NAKTS" demontēšanu 15.01.2019. Ozolnieku TN X X X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mistrus Media"   15.01.2019
Par filmas " HOMO NOVUS" demontēšanu 11.01.2019. Ozolnieku TN X X X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACME Film"   11.01.2019
Pasūtījums Nr.22 saskaņā ar 15.04.2009. bibliotēku informācijas sistēmas ALISE piegādes un pakalpojumu līgumu Nr.A24/2009 (tiesība slietot produktu SKOLU ALISE) X X X "Tieto Latvia", SIA   31.12.2019
Pasūtījums Nr.23 saskaņā ar 15.04.2009. bibliotēku informācijas sistēmas ALISE piegādes un pakalpojumu līgumu Nr.A24/2009 (tiesības lietot produktu ALISE)  X X X  "Tieto Latvia", SIA    31.12.2019
Veikt ielu  apgaismojuma, Skaru un Muižas ielā Tetelē izbūves būvuzraudzības darbus X X X SIA "Jelgavas elektromontāža" 570 01.03.2019
Veic ielu apgaismojuma Skaru un Muižas ielās Tetelē, Cenu pagastā izbūves darbus X X X SIA "Elektromontāžas serviss" 19638,3 15.03.2019
Par animācijas filmas "Īgņa valstības" demonstrēšanu X X X Biedrība "Kultūrpunkts"   03.01.2019
Finansēšanas līgums  X X X  Skrējēju klubs "Ozolnieki"  500 31.12.2019
Finansēšanas līgums X X X J.K. ( fiziska persona) 250 31.12.2019
Finansēšanas līgums X X X A.P.  ( fiziska persona) 250 31.12.2019
Finansēšanas līgums X X X A.V.  ( fiziska persona) 200 31.12.2019
Finansēšanas līgums X X X K.U.  ( fiziska persona) 1700 31.12.2019
Finansēšanas līgums X X X A.Z.  ( fiziska persona) 250 31.12.2019
izgatavot, piegādāt un uzstādīt  mēbeles, konferenču zālē Stadiona ielā 10, Ozolnieki X X X Projekcijas Dizains, SIA 2441.74 01.03.2019
Finansēšanas līgums X X X A.I.  ( fiziska persona) 200 31.12.2019
Finansēšanas līgums X X X M.T.  ( fiziska persona) 450 31.12.2019
Par Teteles kapličas būvprojekta izstrādi OND 2018/50 X X SIA "VBM" 9900 24.05.2019
Finansēšanas līgums X X X K.A.  ( fiziska persona) 400 31.12.2019
Finansēšanas līgums X X X "AG XTREME" 1400 31.12.2019
 Finansēšanas līgums  X  X  X  D.R. ( fiziska persona)  600 31.12.2019 
Finansēšanas līgums X X  X K.L. ( fiziska persona)  893  31.12.2019
 Finansēšanas līgums  X  X  X  Z.S. ( fiziska persona)  265 31.12.2019 
Finansēšanas līgums X X X Bērnu un jauniešu moto-triāla skola 850 31.12.2019
Finansēšanas līgums X X X Ā.M. ( fiziska persona) 265 31.12.2019
Finansēšanas līgums X X X Virves vilkšanas klubs OZOLI, biedrība 1000 31.12.2019
Par degvielas iegādi (dīzeļdegviela, benzīns ar oktānskaitli 95 un AdBlue piedeva) OND 2018/49 X X ASTARTE-NAFTA SIA 154000 31.03.2022
Autoceļu attīrīšanu no sniega un slīdamības novēršanu Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastā 1. un 2. iepirkumu daļā OND 2019/4 X X DREAMWAY SIA 41999,99 31.03.2019
 Par transportlīdzekļu mazgāšanu OND 2019/3  X  X  SIA Intranserviss 30000  24.01.2022 
 Publiskās slidošanas nodrošināšana Ozolnieku novada iedzīvotājiem OND 2019/1  X  X  G.R.B. INVESTĪCIJAS SIA 41999,99   
Finansēšanas līgums  X  X  X O.P. 350 31.12.2019 
Finansēšanas līgums X  X  X  G.B.  310  31.12.2019
Finansēšanas līgums  X  X  X  I.G.  200 31.12.2019 
Finansēšanas līgums X X X S.K. 600 31.12.2019
Finansēšanas līgums X X X S.k.S. 300 31.12.2019
Finansēšanas līgums X X X M.K.R. 600 31.12.2019
Finansēšanas līgums X X X J.K.K. 600 31.12.2019
Finansēšanas līgums X X X B.J.M. 600 31.12.2019
Finansēšanas līgums X X X A.M.C. 600 31.12.2019
Finansēšanas līgums X X X "AG. X." 600 31.12.2019
Finansēšanas līgums X X X A.T.K. 600 31.12.2019
Vienošanās pie līguma Nr. 134 “Par tiesībām veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā” X X X SIA "Clean R"   01.03.2020
Par preču piegādi OZOLNIEKU TN X X X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAD"    
Daudzfunkcionāla iedzīvotāju apkalpošanas centra 1. stāva telpu vienkāršotā atjaunošana OND 2018/54 X X "KONSTANTS" SIA 68344,64 10.06.2019
Preču piegādes līgums - fitnesa trenažieri sporta kompleksam Mālzeme X X X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTERSPORTS" 1906,61 01.03.2019
26.02.2019.izrāde  Bļitka, Ozolnieku TN X X X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gods un..." 1200 26.02.2019
Par pagaidu dalīto atkritumu konteineru novietni Progresa  iela 2, Tetele X X X SIA ĀNE EP   30.04.2019
Izstrādāt tehnisko projektu ( shēmu) jauna elektrotīkla pieslēguma izbūvi V1068, Cenu pagastā, X X X MALPRO, SIA 775 15.05.2019
Daudzfunkcionāla iedzīvotāju apkalpošanas centra 1. stāva apkalpošanas centra 1. stāva vienkāršotā atjaunošana, kas atrodas Celtnieku iela 12, Āne autoruzraudzība  X X X SIA Arhitektūra un vide   1080  10.06.2019
 Par Talsu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu savstarpējo norēķinu kārtību  X  X X Talsu novada pašvaldība     31.12.2019
Veiks Ozolnieku novada ciemu teritoriju ielu esošo sarkano līniju aktualizāciju un jaunu ielu sarkano līniju detalizētu projektēšanu X X  X  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS"  2043,53  15.03.2019
Veic administratīvās ēkas 1. stāva telpu grupas Parka ielā 4, Brankas, Cenu pagasts, vienkāršotās atjaunošanas darbus X X X KONSTANTS SIA 1713,58 28.02.2019
par Ozolnieku novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību 0,4 ha platībā kadastra apzīmējums  54440060076 nomu X X X E.G.   28.02.2025
veikt daudzfunkcionāla iedzīvotāju apkalpošanas centra 1. stāva telpu Celtnieku ielā 12, Āne, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā  vienkāršoto atjaunošanas būvuzraudzības darbus X X X SIA Cerkazi - G 2100 07.06.2019
Par http://www.uzdevumi.lv izglītības portāla licencēm X X X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Uzdevumi.lv" 560 12.02.2020
izstrādāt tehniskā projekta ( shēmu) jauna elektrotīkla pieslēguma izbūvei Jāņu pļavā, Skolas ielā 5, Ozolnieki X X X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TELMS" 3750 08.05.2019
Par apmācību pakalpojumu X X X Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 36 28.02.2019
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Rundāles novada pašvaldība   31.12.2019
Par apbedīšanas pakalpojumu nodrošināšanu personām, kuru pēdējjā deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku novada pašvaldība un kurām nav piederīgo X X X SIA KO KORAD   uz nenoteiktu laiku
Par telpu digitālās uzmērīšanas veikšanu un plāna izstrādi (Stadiona iela 5, Ozolnieki) X X X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARTS 1" 1460 07.03.2019
Vienošanās pie Līguma MCL 175025, 29.12.2017. Nr. 594 X X X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Media Control" 655  
par sadarbību starp Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldi un Ozolnieku novada pašvaldību izglītības jomā X X X Jelgavas novada pašvaldības izglītības pārvalde   31.12.2019.
apbūves iespējamības analīzes un projektu risinājumu izstrādi Ozolnieku novada pašvaldības teritorijā X X X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvdizains projekti" 8100 06.11.2019
Nodomu protokols par sadarbību ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra pakalpojumu sniegšanā X X X Nodibinājums Sociālo Pakalpojumu Aģentūra    
Veikt esošo kondicionieru, gaisa dzesēšanas un ventilēšanas iekārtu tehnisko apkopi OND 2019/6     Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lafivents Serviss" 41999.99  
Par dokumentu arhivēšanas pakalpojumiem       A.M.   17.06.2019
Gāzes vada virszemes pārvada, kas atrodas Celtnieku ielā  rekonstrukcijas būvuzraudzības darbi       Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REA Serviss" 391 01.06.2019
Par telpu remontu       SIA "Ovi group" 3872.45 27.03.2019
Par preču iegādi       Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PASSO INTERNATIONAL" 5000 31.12.2019
Par saliekomao konteineru (2200x2200x3000mm) piegādi un uzstādīšanu PII Pūcīte       SIA "Modul" 1500 19.04.2019
par pašvaldības autoceļa 77 Rubeņi-Zīles Ozolnieku novads izmantošanu       SIA "TELLUSS"   15.03.2019
Pilnvarojuma līgums par sabiedrības valdes locekļa pienākumu veikšanu (N.Bērziņš)       Nauris Bērziņš    
Finansēšanas līgums       A.N. 700 31.12.2019