Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Noslēgtie līgumi 2018. gadā

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums iepirkumu uzraudzības birija mājas lapā Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātaja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Par valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datu izmantošanai gala lietotājam x x x Valsts zemes dienests
Par nedzīvojamās telpas nomu sporta centrā Mālzeme X X X Jūlija Gasūne    01.02.20121.
Par ceļa izmantošanu X
 X  X SIA E Būvvaldība     19.02.2018.
Par ceļa posma izmantošanu  X X
X Tumes pagasta z/s  " Kalnozoli"   28.02.2018.
Par lietvedības programmas apmācību  X X
X
Līvija Vībole ligumssumma 300,- 01.02.2018.
Par video novērošanas sistēmu izveidi X
X
X SIA Videoprojekts Baltija 8999 22.04.2018.
Sadarbības līgums - par tūrismu  X  X X
Mārupes novada pašvaldība   2020.
 X X
 X Olaines novada pašvaldība   2020.
 X  X  X Babītes novada pašvaldība   2020.
 X  X X
Ķekavas novada pašvaldība   2020.
 X X
 X Jelgavas novada pašvaldība   2020.
 X  X  X biedrība Pierīgas partnerība   2020.
 X X
 X biedrība lauku partnerība  " Lielupe"   2020.
X
X
 X biedrība partnerība   Daugavkrasts   2020.
Zemes noma Rīgas iela 24, Ozolnieki  X X
X
 Tatjana Berga    
Muzikālu pavadījumu aktieru dziesmām un smilšu kino zīmējumu konkursam Gada cilvēks laureātu godināšanas pasākumā X
 X  X  Guntra Minkevica 420,-   26.01.2018.
Gājēju tilta pāri Iecavas upei pie Garozas pamatskolas Salgales pagastā izbūves darbu būvuzraudzība X X X Uldis Silinevičs 2690 01.07.2018.
Par informācijas loģistikas pakalpojumiem - NĪN maksāšanas paziņojumi  X  X X Fitek AS    
Veselīga uztura pagatavošanas nodarbību vadīšana  X  X  X Guna Bīlande    
Zemes nomas līgums - z.g. Krogzemji, Ozolnieki apbūves tiesību izsole X X  X SIA Mārksmens    
Par darbinieku apmācību Kārlim Kalniņam - Ozolnieku sporta centra direktors X  X X SIA BUTS    
"Astoņas zvaigznes" filma X X  X SIA Studija Centrum 25  
Nodrošināt vispārēju veselību veicinošo vingrošanu nodrošināšanu Salgales pamatskolā X X X Anita Ūvena    
Nodrošināt vispārēju veselību veicinošo vingrošanu nodrošināšanu Ozolnieku vidusskolā X X X Vneta Zīverte    
Pakalpojuma līgums X  X  X Agita Iļjučonoka    
Par sadarbību informācijas apmaiņai X
X
 X  VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"    
Par ugunsdrošības inventāra apkopju veikšanu X X X SIA "DVU SYSTEM" līguma summa 10000,-  
Par energoefektivitātes projekta izstrādi SAC Zemgale Skolas iela 9, Ozolnieki X X X SIA "Buldex"    
Par izglītības jomas speciālista pakalpojumiem X X X Anna Sloka 475,- mēnesī  
Par ceļa posma izmatošanu Brankas Tiltiņi Nr. 59 un Lazdiņas Baltpēteri Nr. 63 X X X SIA "Romat Forest"    
Par NĪ Lielupes  dz.4, Salgales pagasts pārdošanu X X X Valentīna Inta    
Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas / dejas izglītības programmu finansēšanas līgums Nr. 1.5-5.1/92 Salgales  mūzikas un mākslas skola X X X Nacionālais kultūras centrs    
Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas / dejas izglītības programmu finansēšanas līgums Nr. 1.5-5.1/92 Ozolnieku mūzikas skola X X X Nacionālais kultūras centrs    
Par z.g. domājamo daļu nodošanu Celtnieku iela 7, Āne X X X Marina Gorbunova    
Par zemes domājamo daļu nodošanu Celtnieku iela 7, Āne X X X ILona Auziņa    
Vienošanās par 17.04.2013.  līguma Nr. 160 grozījumiem X X X Biedrība Florbols lieliem un maziem    
Par pašvaldībai piederošo telpu nomu sporta komplekss Mālzeme lielo sporta zāli - mākslas vingrošanas treniņi bērniem X
X
 X Biedrība Sporta klubs "Baltic Flower"    
Par līdzfinansējumu PII  programmas apgūšanai X X X Rīgas Romas katoļu ģimnāzija    
Veic mentora pienākumus  projekta Proti un Dari ietvaros X X X Mārīte Vasele    
Veic mentora pienākumus  projekta Proti un Dari ietvaros X X X Ildze Ģībiete 420,-  
Pakalpojuma līgums iespieddarbu druka un piegāde X X X Jelgavas reģionālais tūrisma centrs 669,-  
X X X SIA "Veiters Korporācija"    
X X X Jelgavas novada pašvaldība    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par sociālās aprūpes iestādē sniegtajiem pakalpojumiem X X X Ogres novada pašvaldība    
Par arhivāra pakalpojumiem Ozolnieku vidusskolā X X X Igors Tornis    
Par zemes nomu Arkas, Ozolnieku pagsts X X X Mārīte Dille    
Par zemes nomu Tirgoņi X X X Hedviga Voita    
Gājēju tilta pie Garozas skolas būvniecības autoruzraudzība X X X SIA "DDP" līgumsumma 400,-  
Par būvprojekta izstrādi X X X SIA "Projekts EAE" 7720,-  
Par Valentīndienas balles vadīšanu X X X SIA "SHINER" 1120,-  
Par Valentīndienas balles vadīšanu X X X Santa Jankovska 200,-  
Par garāžas remontu Skolas ielā 9, Ozolnieki X X X SIA "FOX co" līdz 9867,58         
Par valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datu izmantošanai gala lietotājam X X X Valsts Zemes dienests    
Par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu darba vajadzībām  X  X  X Santa Tuherma     
Par pakalpojuma sniegšanu X
X
X
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde  Jelgavas pilsētas pašvaldības policija    
Pakalpojuma līgums X X X LETA 163,35 mēnesī  
Par konkursa Ģimenei draudzīga pašvaldība 2017,naudas balvas izmaksu X X X Vides aizardzības un reģionālās attīstības ministrija    
Par karjeru X X X biedrība "kultūras un mākslas centrs""    
Par sadarbību informācijas apmaiņai X X X VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija    
Par ugunsdrošības inventāra apkopju veikšanu X X X SIA DVU SYSTEM līguma summa 1000,-  
Izstrādāt dokumentāciju objektam Telpu vienkāršotā atjaunošana un 1. stāva telpu un inženiertīklu shēmas izstrāde Skolas iela 11, Cenu pagasts, Tetele  X  X X
SIA "EKC"  165,-  01.05.2018.
Pakalpojuma līgums - tehniskās specifikācijas  izstrāde SAC "Zemgale" mājas lapai X
 X  X  Līga Uzulniece    
1.stāva telpu un inženiertīklu izbūve Teteles izglītības iestādē, Skolas iela 10, Tetele  X  X  X SIA "Rimts"  19351,82 05.04.2018. 
Sadarbības līgums - Lielupes atveseļošanas pasākumi - pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem/ iekustini upi
 X X
 X Bauskas novada pašvaldība     
 X  X  X  Rundāles novada pašvaldība    
 X  X  X Babītes novada pašvaldība     
Piegādāt slēgta tipa baktericīdās ierīces PXF Virus recirkulātprus SAC "Zemgale" X
X
X
SIA "Airmed" 1652,89 20.03.2018.
Dzīvokļa pirkuma līgums X X X Serafima Prohorova    
Par pakalpojumu X X X Nodibinājums "Centrs Dārdedze"    
Par ceļu drošības auditu X X X VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" 762,- 27.02.2018.
Piegādāt un uzstādīt Bobata masāžas galdu, kas nepieciešams SAC "Zemgale" X X X SIA "Baltmedica" 1610,- 30.03.2018.
Izgatavot, piegādāt un uzstādīt biroja mēbeles, kas nepieciešamas  Ozolnieu novada domes kabineta aprīkošanai X
X
X
SIA "Pacis" 578,- 26.03.2018.
Par atlīdzību un komandējumu (darba braucienu) izdevumu segšanu ekspertiem Salgales Mūzikas un mākslas skola X X X Izglītības kvalitātes valsts dienests 2093,12 no23.04.2018. līdz 27.04.2018.
Par pašvaldības dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas  reģionam 2018. gadā X X X Zemgales plānošanas  reģions 3000,- 28.12.2018.
Par elektrotehniskajiem mērījumiem PII "Pūcīte" X X X SIA "Elegro" 1098,- 12.03.2018.
Par būvprojekta izstrādi - dzīvojamās ēkas  pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru Parka iela 2, Brankas X X X SIA "Arhitektūra un vide" 7950,- 01.03.2018.
Par apmācību pakalpojumu "Lasītprasmes apguve: problēmu cēloņi un atalsts" Garozas pamatskolā X X X Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 18,- 22.02.2018.
Piegādāt būvniecības preces un materiālu OND 2018/1 X X SIA "MNL" 40000,- 19.02.2020.
Nomā Ozolnieku Sporta centra lielo sporta zāli X X X Biedrība Sporta klubs "Ozolnieki" 15,- ar PVN par vienu nodarbību, piemērojot 50% atlaidi 31.12.2018.
Finansēšanas līgums - Markusa Soļima un Lūkasa Soļima dalību 2018. gada sezonas starptautiskajās un Latvijas posma sacensībās  X X
X
Kaspars Soļims   EUR 800,-  
Piegādāt LED  iekārtas Ozolnieku Tautas namam X
 X X
 SIA "ASGS group"  1660,-  24.03.2018.
Veikt elektrotehniskos mērījumus PII "Zīlīte" X X X SIA "Elegro" 1950,3 13.04.2018.
Par mūzikas pakalpojumiem X X X Sallija Laura Kļavkalne līguma summa 1800,- 31.12.2018.
Par aprūpes pakalpojuma sniegšanu personai ar invaliditāti pašvaldībā X X X Ruta Vasara    
X X X Baiba Vasara-Beķere    
Zemes nomas līgums X X X "PRIMA PICK" SIA 3% no zemes kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā 31.01.2027.
Telpu nomas līgums sporta komplekss "Mālzeme" X X X Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola EUR 15,- par 1 nomas objekta izmantošanas stundu 31.05.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X
X
 X Jelgavas novada pašvaldība    31.12.2018. 
Par apmācību pakalpojumu  X  X  X Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs    22.03.2018. 
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  X  X  X Daugavpils pilsētas dome 31.12.2018.
Par aprūpes pakalpojuma sniegšanu personai ar invaliditāti pasvaldībā X X X Katrīna Raspopova
Sniegt Ozolnieku novada sacensībās Zolītes  kauss 2018 tiesneša un sekretāra pakalpojumus X  X X Ivars Dombrovskis 24.03.2018.
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  X  X  X Ogres novada pašvaldība 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem X X  X Lielvārdes novada pašvaldība 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  X X  X Mārupes novada dome 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  X  X  X Kandavas novada Izglītības pārvalde 31.12.2018.
Veic apsardzes,ugunsdzēsības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošanu  X  X  X SIA Koblenz Drošība 17998 31.03.2020.
Par viesu administratoru pakalpojumiem laulību ceremonijās X  X  X Ingars Babčuks 900 2019.04.30
Pasūtītājs pieņem lietošanā izpildītājam piederošos paklājus un mopus  X  X  X SIA Berendsen Tekstila Serviss 9999,99 2019.08.30
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X X  X Mārupes novada dome 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X  X Ogres novada pašvaldība 31.12.2018.
Par savā valdījumā esošā transportlīdzekļa lietošanu darba vajadzībām  X  X  X Evita Poča
Nomā zemes vienību ar adresi " Vilciņi" Cenu pagasts X  X  X Rubenis Jānis 31.03.2028.
Nomā zemes vienību ar adresi Kastaņu iela 12, Ozolnieki  X  X  X Alfrēda Buņķe 31.03.2028.
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu Rubeņu un Akmeņu ceļu Cenu pagasta Raubēnos 2. kārtas darbu būvuzraudzība X
 X  X SIA Būvrem  8800
2018.11.01 
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X
X
 X  Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas izglītības parvalde    
Izrāde Optimists, 29.03.2018. Ozolnieku TN  X X
 X SIA Savstarpējo attiecību mācību centrs Sains   29.03.2018.          
Veikt energosertifikāciju sociālās aprūpes centram Zemgale, Skolas ielā 9 X
X
 X SIA Namejs Pluss 300
21.04.2018.   
Par dokumentu arhivēšanas pakalpojumiem X  X  X Agnese Martinsone    
Par atlīdzību un komandējumu( darba braucien) izdevumu segšanu ekspertiem X
 X  X Izglītības kvalitātes valsts dienests 1580,0
06.04.2018.
Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā (Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads)  X  X  X Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts"    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X Rundāles novada pašvaldība     
Hipotēka par NĪ Spartaka iela 9-9, Brankas  X  X X
 Inta Barane    
Par NĪ Spartaka iela 9-9, Brankas  X  X  X Inta Barane    
Par Ozolnieku novada mājas lapas izstrādi  X  X  X SIA Kibertelpa 5600
 
Par zemes nomu  X  X  X Nikolajs Kananvičs    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X X
Riebiņu novada dome    31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X X
 X Bauskas novada dome    31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X Saldus novada pašvaldība   31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X  Dobeles novada Izglītības pārvalde    31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X Tērvetes novada pašvaldība    31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X  X  X Rīgas domes  izglītības, kultūras un sporta departaments  31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde  31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X  X  X Talsu novada pašvaldība  31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X Olaines novada pašvaldība 31.12.2018. 
Par skatuves un skaņas nodrošināšanu X
 X  X  SIA Aspekt V 1136 2018.04.02 
Par šķeldas novietošanu un transportēšanu  X X
X
Jānis Bitins    31.08.2018. 
Par šķeldas novietošanu un transportēšanu  X  X Zigmārs Zaķis 31.08.2018.
Par NĪ  Liepziediņi hipotēka  X  X X Gundars Liepa 7200,- 30.04.2019.
Par NĪ  Liepziediņi, Salgales pagasts pirkšanu  X  X  X Gundars Liepa
Par atlīdzību un komandējumu ( darba braucienu) izdevumu segšanu ekspertiem X
X
X
Izglītības kvalitātes valsts dienests     2018.05.11
Medību tiesību nodošanu  X  X  X SIA "Buku Audzētava" 31.12.2028.
Par aprūpi mājās X  X  X Svetlana Rozenfelde 80,- mēnesī 10.04.2019.
Pasūtījuma līgums obj. Celtnieku iela 28, Āne  X  X  X SIA "Ģeometrs" 31.12.2018.
Par preču iegādi X
 X  X  SIA "Musturi"    
Par zemes vienības  apvienošanu vai sadali viena NĪ ietvaros Garoza, Salhales pagasts  X X X SIA "Metrum" 2503,78 31.12.2018.
Pārjaunojuma līgums dzīvoklim Aizupes 2 dz. 1;2; un 3  X X X Vaira Polmane
X  X  X Inga Kāpiņa 6200,- 30.04.2022.
Pakalpojuma līgums X  X  X SIA "Clean R" 29.04.2018.
Zemes nomas līgums OND 2018/3  X  X  DELAFERMA SIA   18.04.2023. 
Par klavieru iegādi X X X SIA  BJMK 1100,- 25.04.2018.
Par tilta pār Misas un Iecavas upēm inspekciju X X X SIA Projekts 3 1800,- 16.06.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Tukuma novada Izglītības pārvalde 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Auces novada dome 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Bauskas novada pašvaldība 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Beverīnas novada dome 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Iecavas novada pašvaldības  administrācija 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Jaunjelgavas novada dome 300 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Jelgavas Izglītības pārvalde 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Jelgavas novada  pašvaldības Izglītības pārvalde 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Ķekavas novada dome 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Olaines novada dome 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Rīgas domes  izglītības, kultūras un sporta departaments 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde 31.12.2018.
Telpu noma X X X Zane Šilinska 21.06.2018.
Veikt pirts telpas rekonstrukciju, pārbūvējot
 to par ģērbtuvi Ozolnieku Sporta centrā
 X X
X
SIA "Nalde" līgumsuma 7896,16  11.06.2018. 
Izstrādāt Ozolnieku novada teritorijas  plānojumu X
X
X
Aija Straube
līgumsumma     9980,-
07.01.2019.
Par mazdārziņa nomu X
X
X
Aija Miķīte
   
Par biezumēveles iegādi  Garozas pamatskolai X
X
X
SIA "Kongs" līgumsumma 667,- 20.05.2018.
Ūdens apgādes izbūves Skolas iela - Aizupes būvuzraudzības darbi X
X
X
SIA "RS Būvnieks" 1900 01.07.2018.
Par Yamaha iegādi Ozolnieku Mūzikas skolai X
X
X
SIA "MUZ PRO" 627,27 16.05.2018.
Ielu apgaismojuma Emburgā Salgales pagastā izbūves darbi X
X
X
SIA "A.C./ D.C." līgumsumma 48991,09 31.08.2018.
Servitūta līgums X
X
X
Daiga Ose    
Sniegt zāles pļaušanas pakalpojumus OND 2018/10
 X  X  SIA "Tehniskais Dienests" līgumsumma 34565,00  01.1.22018. 
Finansēšanas līgums  X  X  X  Aleksandra Gasūne 150
31.12.2018.
Vienošanās Nr.1 par zemes nomas līgumu, Skolas iela 10, Ozolnieki  X  X  X AUGSBURGAS TICĪBAS APLIECĪBAS OZOLNIEKU LUTERĀŅU DRAUDZE draudze     18.05.2019.
Par dūmvadu, katlu un ventilācijas kanālu tīrīšanu/ apkopes pakalpojumus Pasūtītāja objektos X X X Rears, SIA līdz 8,263.64 16.05.2018.
Par gumijas seguma piegādi un uzstādīšanu PII "Pūcīte" X X X JŪRMALAS MEŽAPARKI, SIA 1,320 15.0632018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Grāmatu apmaiņas punkts Dalbē X X X Daina Linde 164.46 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Lai tālu skan X X X Kristaps Nolbergs 824.00 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Šķiroto atkritumu punktu labiekārtošana Dalbē X X X Andris Pastors 592.85 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Gājēju celiņa izbūve Jaunatnes iela 3/5, Āne, Cenu pag., Ozolnieku novads II X X X Irēna Beļavska 826.45 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Gājēju celiņa izbūve Jaunatnes iela 3/5, Āne, Cenu pag., Ozolnieku novads I X X X Irēna Beļavska 826.45 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Stāvlaukuma izbūve un ceļu seguma labiekārtošana X X X Vadims Vaščenko 826.45 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Aprīkojums atbalsta pasākumu nodrošināšanai novada sociāli mazaizsargātām grupām X X X Biedrība TUVU 703.31 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Iedzīvotāju un neatliekamās dienesta piekļuves nodrošināšana, atjaunojot ceļa segumu, Salgales pagastā no Švāgariem uz Valsts ceļu P93 X X X Daina Zanidāne 826.45 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Ceļa virskārtas seguma atjaunošana Salgales pagasta iedzīvotāju vajadzībām pie Švāgariem X X X Inesis Grūbe 672.98 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Skvēra "Brīvības gaisma" izveide Brankās. II posms X X X Biedrība TUVU 810.74 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Autostāvvieta 3 X X X Inga Gedroviča 826.45 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.). Baudam dabu! X X X Margarita Puķīte 363.88 31.12.2018.
Par mācību līdzekļu pārdošanu un piegādi  X X
X
Lielvārds, SIA   2436,43 31.12.2018 
Ziedojuma līgums par simtgades ģerboņa ziedojumu (betonā izliets Latvijas Republikas ģerbonis)  X X X
 SAKRET, SIA  35,26 Līdz darbu izpildei
Par zāles pļaušanu ar trimeri Ozolnieku novada Salgales pagasta teritorijā X
X  X Mareks Dzirkalis 80 eiro pa ha 31.10.2018
Par karjeras attīstības atbalsta pasākumu "Zinātniskā ballīte Ozolnieku vidusskolas 1. līdz 2.klašu skolēniem" projektu  X  X  X PASSWORD M, SIA 832 31.12.2018
Par finansējuma piešķiršanu sporta inventāra iegādei, dalībai sporta sacensībās un braucienu uz un no sacensības vietas segšanai  X  X X Virves vilkšanas klubs OZOLI, biedrība 500 31.12.2018
Finansēšanas līgums  X X  X Aleksandra Gasūne  150
31.12.2018.
 Par neregulāro pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu  OND 2018/4 02.03.2018. 23.03.2018. SIA HANSABUSS LATVIA   Līgumcena 100000 EUR  30.05.2020.
Autobusu noma Konti Buss
SIA  RIXCO
SIA LUX
Par mauriņa traktora iegādi  X X  X STOKKER, SIA 7002.91 30.05.2020.
Par mēbeļu uzstādīšanu 8., 10. un 16.kabinetā domē  X  X  X Projekcijas Dizains, SIA 3057.53  28.06.2018.
Par ielu apgaismojumu (Emburga, Salgales pag.) izbūves būvuzraudzības darbiem  X X X SIA Elektromontāžas serviss 700  31.08.2018.
Salgales pamatskolas sporta laukuma izveides projekts X  X  X Veido vidi, SIA 8334  30.06.2018.
Par kombinēto grīdas mazgājamo iekārtu KARCHER B40 W D51 pirkšanu X  X X SIA Ozolnieku KSDU  2075.22  02.07.2018.
Valsts reģionālā autoceļa P93 Jelgava-Iecava posma km 3.27 - 8.94 pārbūve" korekcija  X X X SIA Projekts 3  3950  15.06.2018.
 Ūdensvada izbūve Skolas iela - Aizupes Ozolniekos X
X
X
 Inženierprojekti videi, SIA 370
 01.07.2018.
 Autoratlīdzības līgums. Par lekciju vecāku konferencē "Bērna emocionālā trauka piepildīšana un audzināšana"  X  X  X Iveta Aunīte  150
 02.06.2018.
Autoratlīdzības līgums. Par lekciju vecāku konferencē "IT lietošanas paradumi ģimenē" X
X
X
Judīte Iliško  150  02.06.2018.
Par ceļa drošības auditu  Kastaņu iela, Ozolniekos, Ozolniekos  X X
X
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"  481,68  06.06.2018.
Par ceļa drošības auditu  Jaunatnes iela 4, Āne, Ozolniekos X
X
X
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" 481,68 06.06.2018.
Sporta ielas posma izbūve Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā X  X  X 3C, SIA 870 01.07.2018.
Par telpu remontu Celtnieku ielā 9-42, Ānē, Cenu pag. X  X  X R.D.R., SIA līgumsumma 1853,37 21.06.2018.
Par iespiedddarbu izgatavošanu X
 X  X SIA "Parīt Būs" 941,5 10.06.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X Lielvārdes novada dome    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X
 X  X Ciblas novada dome    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X X
 X Stopiņu novada dome    
Par Lielupes krasta posmu attīrīšanu Ozolnieku novada teritorijā X
 X  X Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 8784 30.04.2024
Par Ozolnieku ezera  daļas nomu X
 X  X  SIA "PRIMA PICK"    
Veic Teteles pamatskolas 1. stāva durvju nomaiņas darbus  X X
 X SIA "LVS Builing"  8219,56   14.07.2018.         
Pārdot kompensējamos medikamentus un medicīnas preces, kas nepieciešamas SAC "Zemgale" iemītniekiem un par ko ir izsniegta attiecīgā ģimenes ārsta recepte  X X
 X  SIA "Ozolnieku aptieka" 9999.-
 30.06.2018.
Gājēju celiņa izbūve Jaunatnes ielā 3/5, Āne, Cenu pag., Ozolnieku novads I un Ozolnieku novads II X
X
X
SIA "A & B" 2000.-
01.09.2018.
Veic sagatavošanas  darbus publiskajam iepirkumam "Par darbinieku veselības apdrošināšanu" X
X
X
SIA "Partner Broker"    
Par aktīvā nodarbinātības pasākuma "Nodarbinātības pasākumi brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārtjās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanu X
X
X
Nodarbinātības valsts aģentūra    
Par aprūpes pakalpojuma sniegšanu ar invaliditāti pašvaldībā X
X
X
Mārīte Babre    
X
X
X
Linda Gūtmane    
Nodod izpildītājam iznīcināšanai un pārstrādei datu nesēju X
X
X
SIA Līgatnes papīrs    
             
             
             
             

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
24
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs