Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Ozolnieku novadā izstrādātie projekti

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

  Ozolnieku novada pašvaldībā 2015.gadā īstenotie projekti

 

 

Izstrādes gads

Projekta nosaukums

Finansējuma avots

Kopējais projekta finansējums, EUR

Piezīmes

2015

Kvalitatīva izglītība Ozolnieku novadā

Eiropas Savienības Erasmus + KA1programma

10985

Realizēts līdz 2016.gada 31.maijam

2015

Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana vizuālās mākslas izglītības programmā Salgales mūzikas un mākslas skolā

Valsts kultūrkapitāla fonds

1856,24

Realizēts 2015.gadā

2015

 Pavadīsim vasaru NEformāli!

Izglītības un zinātnes ministrija 

3630.00 

Piešķirts finansējums,
tiek realizēts 

2014 

 Orientēšanās sporta popularizēšana Ozolnieku novadā

ELFLA/
pašv.budžets 

4126.10 

 Realizēts 2015.gadā

 2014

Laika uzskaites iekārtas iegāde tautas sporta veidu popularizēšanai 

ELFLA/
pašv.budžets 

 10182.15

Realizēts 2015.gadā

 2014

Āra vingrošanas rīku uzstādīšana pie Teteles pamatskolas 

ELFLA/
pašv.budžets 

 4834.43

Realizēts 2015.gadā

 2014

Funkcionālo treniņu TRX inventāra iegāde Ozolnieku sporta centram 

ELFLA/
pašv.budžets 

 3711.26

Realizēts 2015.gadā

2014

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ozolnieku novadā

ERAF/valsts budžets/ pašvaldības budžets

31 931. 76

Realizēts 2015.gadā

2014

Sporta inventāra iegāde Ozolnieku novada izglītības iestādēm

Valsts budžeta progr./pašvaldības budžets

10 871.01

Nav apstiprināts

 

2014

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ozolnieku novada pašvaldības Teteles pamatskolā

KPFI/pašv.budžets

262 938.45

Realizēts 2015.gadā

2014

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ozolnieku novadā

ERAF/valsts budžets/ pašvaldības budžets

31 931, 76 EUR

Iesniegts 2014.gadā

2014

Sporta inventāra iegāde Ozolnieku novada izglītības iestādēm

Valsts budžeta progr./pašvaldības budžets

10 871,01
EUR

Nav apstiprināts

 

2014

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ozolnieku novada pašvaldības Teteles pamatskolā

KPFI/pašv.budžets

262 938,45
EUR

Piešķirts finansējums,
tiek realizēts

 2013

Vareļu pieminekļa restaurācija Ozolnieku novadā 

 VKKF/pašv.budžets

5453.47 

 Realizēts 2013.gadā

 2013

Ozolnieku novada Teteles ciema Progresa un Bērzu ielu apgaismojuma energoefektivitātes paaugstināšana 

KPFI/pašv.budžets 

46025.70 

 Realizēts 2013.gadā

 2013

Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports" standarta pilnveidošanai Ozolnieku novada Teteles pamatskolā

Valsts budžeta progr./pašv.budžets 

5214.00 

  Realizēts 2013.gadā

 2013

 Attīstības un izglītības centra izveide pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām

ELFLA/
pašv.budžets 

2086.99 

            Realizēts 2013.gadā

 2013

 Kokapstrādes instrumentu iegāde Teteles pamatskolas skolēnu prasmju un jaunrades veicināšanai

 ELFLA/
pašv.budžets

 2992.07

 Realizēts 2013.gadā

2012

Akordeona iegāde Ozolnieku mūzikas skolai

ELFLA/ pašv.budžets

3055.26

Realizēts 2012.gadā

2012

Skatuves tērpu iegāde Ozolnieku novada senioru deju kopai „ Garroze”

ELFLA/ pašv.budžets

1148.25

Realizēts 2013.gadā

2011

Ozolnieku ezera apkārtnes labiekārtošana

ELFLA/ pašv.budžets

170 800

 Realizēts 2013.gadā

2011

Uz bērnu orientētas pārejas koncepcijas izveide no bērnudārza uz pamatskolu

Valsts izglītības aģentūra ES Mūžizglītības programma

 33561 EUR

 Piešķirts finansējums, tiek realizēts

2011

Atbalsta centra izveide sociālās atstumtības riskam pakļautām ģimenēm Ozolnieku novadā

ESF /Eiropas sociālais fonds/

78 831

Nav apstiprināts

2011

Atbalsta pasākumu īstenošana Ozolnieku novada izglītības iestāžu sociālās atstumtības riska grupu jauniešu integrācijai izglītībā

ESF /Eiropas sociālais fonds/

145 447

Nav apstiprināts

2011

Ozolnieku novada Garozas pamatskolas teritorijas labiekārtošana

ELFLA/ Pašv.budžets

60 640

Realizēts 2012.gadā

2011

Ozolnieku Tautas nama teritorijas labiekārtošana

ELFLA/ Pašv.budžets

42 633

Realizēts 2012.gadā

2011

Teteles parka labiekārtošana

ELFLA/ Pašv.budžets

5 481

Realizēts 2012.gadā

2011

Flīģeļa iegāde Ozolnieku Tautas namam

ELFLA/ Pašv.budžets

13 740

Realizēts 2011.g.

2010

Energoefektivitātes paaugstināšana Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”

Pašv.budžets/ Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)

207 845

Realizēts 2011.gadā

2010

Ozolnieku novada attīstības programmas izstrāde kvalitatīva novada attīstības plānošanas procesa nodrošināšanai

Eiropas Sociālais fonds

14520

Realizēts 2012.gadā

2010

Speciālistu piesaiste Ozolnieku novada pašvaldībā administratīvās kapacitātes stiprināšanai

Eiropas Sociālais fonds

21 000

Realizēts 2012.gadā

2010 Satiksmes drošības uzlabojumi Ozolnieku novada Ānē Pašv.budžets/ Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF) 417 796 Nav apstiprināts
2010 Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku novada Sidrabenes pagasta Garozas ciemam Pašv.budžets/ Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF) 378 984 Nav apstiprināts

2010

Jauniešu iniciatīvu centra izveide Ozolnieku novada Ānē

Latvijas – Šveices sadarbības programma/ Pašv.budžets

85 625

Realizēts 2013.gadā

2010

Ozolnieku Sporta centra stadiona renovācija iedzīvotāju sporta aktivitāšu dažādošanai

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)/ Pašv.budžets

16 940

Realizēts 2011.gadā

 2010

 Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos

 Latvijas-Lietuvas pārrobežu programma/ERAF/ Pašv.budžets

 62 997

Realizēts 2012.gadā

 2010

 Tautas nama rekonstrukcijas II kārta un gājēju - veloceliņu izbūve Ozolnieku novada Ānes un Branku ciemā

 Pašv.budžets/ Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

154 248

Realizēts 2010.gadā

 2009

 Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Ozolnieku novada Tetelē

 Pašv.budžets/ Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF) / Valsts budžets

 72361

Realizēts 2010.gadā

 2009

 Energoefektivitātes paaugstināšana Ozolnieku novada izglītības iestādēs

 Pašv.budžets/ Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)

190 260

Realizēts 2010.gadā

2009

 Pieminekļa „Piemineklis kritušajiem karavīriem” restaurācija

Valsts kultūrkapitāla fonds/pašvaldības budžets
(PDF fails)

 4961,66

Realizēts 2009.gadā

2009

Ozolnieku novada izglītības iestāžu informatizācija

Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF)/Valsts budžets

 15992

Realizēts 2012.gadā

2009

Ozolnieku vidusskolas telpu piemērošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem

 Pašv.budžets/ Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF)/Valsts budžets
(PDF fails)

98392

Realizēts 2010.gadā

 2008

Tautas nama rekonstrukcija un gājēju-veloceliņa izbūve Ozolnieku novadā

 Pašv.budžets/ Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
(PDF fails)

181 020

Realizēts 2010.gadā

2008

 Kvalitatīvai dabaszinātņu programmu apguvei atbilstošas materiāli tehniskās bāzes pilnveide Ozolnieku novada vidusskolā

 Pašv.budžets/ Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF)/Valsts budžets
(PDF fails)

  102 584

 Realizēts 2010.gadā

2008

Fizisko aktivitāšu pieejamības paplašināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Ozolnieku Sporta centrā

Pašv.budžets/ Sporta pārvalde

12 730

Realizēts 2008. gadā

2008

Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana Aizupēs

Pašv.budžets/ Bērnu un ģimenes lietu ministrija(BM)

3 250

Realizēts 2008. gadā

2008

Sadzīves notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Ozolnieku novada Branku ciemā – 2.kārta

Pašv.budžets/ Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)

92 448

Realizēts 2008. gadā

2007

Ozolnieku novada PII „Zīlīte” energoefektivitātes paaugstināšana

Valsts investīciju programma (RAPLM)

25950

Realizēts 2007. gadā

2006

Sadzīves notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Ozolnieku novada Branku ciemā

Pašv.budžets/ Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)

64200

Realizēts 2009.gadā

2006

Kultūras nama ēkas jumta un fasādes remonts Ozolnieku novada Ānes ciemā

Pašv.budžets/ Valsts investīciju programma (RAPLM)

47178

 Realizēts 2008.gadā

2006

Satiksmes drošības uzlabošana pie Ozolnieku vidusskolas

Pašv.budžets/ Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF)

158 591

Realizēts 2008.gadā

2006

Branku ciema Ūdensapgādes sistēmu apvienošana

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)

70 472.14

Realizēts 2007. gadā

2005

Iesniegums par sākotnējo projekta ieceri ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Dalbes ciemā”

Projektu paredzēts īstenot piesaistot Eiropas Savienības (ES) finansējumu

Aptuveni

500000

Izvērtēšanas stadijā

2006

Ozolnieku ciemata meliorācijas novadgrāvju renovācija

Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (ELVGF)

20 922

Realizēts

2005

Ozolnieku vidusskolas bērnu attīstības un izglītības centra materiālās bāzes pilnveidošana, integrējot bērnus ar speciālām vajadzībām vispārizglītojošā skolā

LR Izglītības un zinātnes ministrija

3600

Realizēts 2005.gadā

2004 -2011

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 Zemgales reģiona pašvaldībās

Kohēzijas fonds

Aptuveni 3000000.00

Tiek izstrādāta iepirkuma dokumentācija tehniskajam projektam un būvdarbiem

2004

Pakalpojumi lietotājiem Ozolnieku novada bibliotēkās

VA Kultūras informācijas sistēmas

12748

Realizēts 2005.gadā

2004

Kanalizācijas sūkņu stacija un kanalizācijas spiedvads Ozolniekos, Aizupē

Latvijas Vides aizsardzības fonds

39127

Realizēts 2005.gadā

2004

Ozolnieku vidusskolas bērnu attīstības un izglītības centra materiālās bāzes pilnveidošana, integrējot bērnus ar speciālām vajadzībām vispārizglītojošā skolā

LR Izglītības un zinātnes ministrija

2007

Realizēts 2004.gadā

2003

Ozolnieku poldera (plūdu aizsardzības) sūkņu stacijas rekonstrukcija

SAPARD

42258

Realizēts 2004.gadā

2003

Jauniešu izglītības centra rekonstrukcija un pielāgošana invalīdu vajadzībām

Valsts Investīciju programma

Aptuveni

120000

2004. gadā realizēta projekta 1. kārta par Ls 24976,

2005. gadā saņemti Ls 40 000

2002

Ozolnieku pagasta bibliotēkas automatizācija

SIA „IT Alise”

2388

2002. gadā iegūta IIS Alise, tās bezmaksas apkalpošana (1 gadu), divu darbinieku bezmaksas apmācība darbam ar šo sistēmu

2002

Ozolnieku vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija

Valsts Investīciju programma

135461

Realizēts 2002.gadā

 


 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

aprīlis, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
26
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze