Pasākumi

Tuvākie pasākumi No: 08.10.2019

Rudens balle ar Ati Auzānu

12. oktobrī aicinām uz Rudens balli Ozolnieku Tautas namā kopā ar Ati Auzānu un Jāni Lemežu.

Svētdien disku golfa sacensības Garozā

Jau šo svētdien, 13. oktobrī plkst.11.00 Garozas veselības takā disku golfa trasē  notiks Rudens sezonas sacensības disku golfā. Vairums no mums ir izmēģinājuši mest lidojošo šķīvīti, kas ir jautra un aktīva nodarbe. Diskgolfs ir aizraujoša spēle ar lidojošiem šķīvīšiem, kas uz sacensībām Garozā aicina dažāda vecuma spēlētājus.

Sacensībās, summējot metienus un trāpījumus pa mērķi ar mazāko metienu skaitu, tiks noskaidroti precīzākie spēlētāji sieviešu, vīriešu un bērnu grupās.

Sacensībās būs iespēja izcīnīt dažādas Ozolnieku novada veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas sagādātās balvas un medaļas, kā arī baudīt uz ugunskura vārītu zupu.

Vairāk informāijas par pasākumu, vēršoties pie sporta dzīves organozatora Garozā Jura Jevsina, tālr. 29257841.

Sacensību Nolikums ir pielikumā.

Lestenes amatierteātra "Dzērvenīte" izrāde "Viktorijas tantes stāsts" Ānes kultūras namā

11.oktobrī plkst.20.00 Lestenes amatierteātra "Dzērvenīte" izrāde "Viktorijas tantes stāsts" Ānes kultūras namā.

Režisore I.Veinberga. Ieeja 2 EUR.

Rudens balle Ozolnieku Tautas namā!

12. oktobrī plkst. 21.00 – 02.00 Rudens balle! Muzicē Atis Auzāns un Jānis Lemežis ar grupu. Ieejas maksa 7,00 EUR.  Ierašanās no plkst. 20.30. Līdzi groziņš. Galdiņu rezervēšana līdz 8.10. Tautas nama kasē. Kases tālr. 28810322.

15. oktobrī aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē par teritorijas plānojumu

15.oktobrī plkst.17:00 Ozolnieku novada pašvaldības telpās Stadiona ielā 10, 2.stāva zālē notiks Ozolnieku novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un plānojuma stratēģiskās ietekmes uz vidi pārskata nodošanas publiskās apspriešanas sanāksme.

Ozolnieku novada dome 2019.gada 26.septembrī ir pieņēmusi lēmumu „Par Ozolnieku novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un Ozolnieku novada teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Izstrādātais Vides pārskats ir dokuments, kurā kompleksi vērtēta Ozolnieku novada teritorijas plānojuma ieviešanas iespējamā ietekme uz vidi, nodrošinot, ka vides vērtības tiek atbilstoši integrētas plānošanas dokumentā.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019.gada 10.oktobra līdz 2019.gada 1.novembrim.

Ar Ozolnieku novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un Ozolnieku novada teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi pārskata materiāliem var iepazīties Ozolnieku novada Attīstības un projektu daļā Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, kā arī mājas lapā: / https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15189

Rakstiskus priekšlikumus līdz 1.novembrim var iesniegt:

novada domē, Stadiona ielā 10, 2.kabinetā;

sūtot pa pastu uz adresi: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., LV-3018;

elektroniski - uz e-pasta adresi: ozolnieki@ozolnieki.lv vai inese.baumane@ozolnieki.lv.

Attīstības un projektu daļa

 

 

Leļļu teātra "Tims" teatralizēta koncertprogramma "Mežā" Ānes kultūras namā

16. oktobrī plkst.9.30 leļļu teātra "Tims" teatralizēta koncertprogramma "Mežā" Ānes kultūras namā.

Ieeja brīva.

Aicina seniorus apgūst datorprasmes

16. un 23. oktobrī Ozolnieku novada Centrālajā bibliotēkā notiks mācības datora lietošanā un interneta izmantošanas pamatos senioriem bez iepriekšējām zināšanām. Oktobrī un novembrī plānotas divas nodarbības mēnesī, kur seniori apgūs pamatiemaņas darbam ar datoru un internetu, pārliecību par sevi un savām zināšanām, lai  varētu turpināt iegūto iemaņu lietošanu savā ikdienas dzīvē.

Domes sēdes darba kārtība_17.10.2019.

Ozolnieku novada domes sēde notiks

2019.gada 17.oktobrī plkst.17.00

Stadiona ielā 10, Ozolniekos

 

 1. Pašvaldības izpilddirektora A.Židkova pārskats par administrācijas darbu.
 2. Par dzīvokļa īpašumu Nr. 12 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rīgas ielā 21, Ozolniekos, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).
 3. Par dzīvokļa īpašumu Nr. 2 divu dzīvokļu dzīvojamā mājā „Gundegas”, Salgales pagastā, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).
 4. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Viduči”, Jaunpēterniekos, pārvaldīšanas tiesību nodošanu (I.Malahovska).
 5. Ozolnieku novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšana (I.Mangusa).
 6. Par nekustamā īpašuma Meliorācijas iela 15-2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu (S.Krūmiņa).
 7. Par izmaiņām Ozolnieku novada domes pastāvīgo komisiju sastāvā (A.Židkovs).
 8. Par grozījumiem 2016.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2016 “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā” (E.Juste).
 9. Noteikumi par mācību izdevumu kompensēšanu Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem (E.Juste).
 10. Par grozījumiem 2017.gada 11.aprīļa iekšējos noteikumos “Valsts mērķdotācijas sadales kārtība Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodzes aprēķināšanai” (E.Juste).
 11. Par grozījumiem 2014.gada 15.jūlija “Noteikumos par pašvaldības atbalstu kultūras attīstības veicināšanai Ozolnieku novadā” (E.Poča).
 12. Par grozījumiem 2018.gada 17.maija “Noteikumos par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ozolnieku novadā” (K.Trankalis).
 13. Par Ozolnieku novada Attīstības programmas publisko apspriešanu (I.Baumane).
 14. Par zvērināta revidenta uzaicināšanu (D.Liepa).
 15. Par SIA “Ozolnieku KSDU” pamatkapitāla palielināšanu (D.Liepa).
 16. Informācija par iespējamajiem grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības investīciju plānā (A.Židkovs).
 17. Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.20/2019 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” (D.Liepa).
 18. Ozolnieku novada izglītības iestāžu viena audzēkņa izmaksu noteikšana savstarpējiem norēķiniem par laika periodu no 2019.gada 1.septembra līdz 31.decembrim (D.Liepa).
 19. Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.21/2019 “Grozījumi Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.8/2014 “Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti”” (J.Vilciņa).
 20. Par Ozolnieku novada autoceļu uzturēšanas klasēm 2019./2020.gada ziemas sezonā (G.Žeivots, A.Židkovs).
 21. Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.22/2019 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.16/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā” (J.Vilciņa).
 22. Par  iesniegumu (E.Juste).
 23. Par autobusa pieturvietu izveidošanu Ozolniekos (A.Židkovs).

 

Domes priekšsēdētājs                                                                               D.Liepiņš

 

"Velo gonka 2019" Ānē!

Nāc un izmēģini! 18. oktobrī plkst.16:00 pie Ānes kultūras nama brāļu Dermaku velotriāla triki un tieši Tev sagatavota šķēršļu trase!

 

Atsākas bezmaksas publiskā slidošana

Publiskā slidošana katru oktobra piektdienu - 4.,11.,18.,25. oktobrī OZO ledus hallē, Ozolniekos no plkst. 20.30 - 22.00.

Slidošanas nodarbībās būs pieejams instruktors.

Pasākumi tiek īstenoti ES fonda projekta ”Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/066) ietvaros. Dalība pasākumos ir bez maksas.

Treniņu laikā var tikt fotografēts un filmēts projekta publicitātes nodrošināšanai.

Vita Rozenfelde, Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja

http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunumi/Jauniesu_garantija/lv_id_eu_logo_ansamblis_esf_rgb_0.png

 

 

Radoša darbnīca "Mazā bilžu rāmītī" Ozolnieku novada Centrālajā bibliotēkā

19.oktobrī plkst. 10.00 - 12.00 ģimenes ar bērniem tiek aicinātas apmeklēt radošo darbnīcu "Mazā bilžu rāmītī" Ozolnieku novada Centrālajā bibliotēkā. Lūgums līdzi ņemt foto vai attēlu, ko ierāmēt!

Sīkāka informācija pa tālruni: 63050184.

Ozolnieku novada amatierteātra pirmizrāde Roberts Hārlings “Dzelzs magnolijas” Ozolnieku Tautas namā

19. oktobrī plkst. 18.00 Ozolnieku novada amatierteātra pirmizrāde Roberts Hārlings “Dzelzs magnolijas”. Režisore Dace Vilne. Ieejas maksa 4,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana TN kasē. 

Tā ir luga par sievietēm, kas, maigas un sievišķīgas būdamas, tomēr spiestas piedzīvot situācijas, ar kurām var tikt galā tikai esot no dzelzs…
Lugas darbība notiek kādas Luiziānas štata pilsētiņas skaistumkopšanas salonā… Teātra iestudējumā spēlē Irēna Leitēna, Līga Valtere, Lolita Meinharde, Agnese Kļava, Villija Pakalne un Līvija Saulīte.

Oktobra spēļu grafiks VK "Ozolnieki" Nacionālā volejbola līga 1

Latvijas Leļļu teātra izrāde “Mazā raganiņa” Ozolnieku Tautas namā

23. oktobrī plkst. 18.30 Latvijas Leļļu teātra izrāde “Mazā raganiņa”. Ieejas maksa 5,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana TN kasē. Izrādes ilgums 2 cēlieni. Ieteicamais vecums 4+.

Bērniem līdz 2 gadu vecumam neaizņemot atsevišķu sēdvietu bez maksas.
Šī izrāde ir par izvēlēm. Mazā raganiņa vēl ir ļoti jauna, viņai ir tikai 127 gadi. Kādu dienu viņa nonāk izvēles priekšā - ir jāsaprot, kas tad īsti ir labas un kas ir nelabas lietas. Vai labās lietas tiešām ir labas, vai tomēr ne... Kad rodas šis jautājums, pat burvestības īsti nepalīdz atrast pareizo atbildi, tādēļ labi, ka blakus vienmēr ir gudrais draugs krauklis Abrakss, kurš zina visu... gandrīz visu.
Otfrīds Preislers ir viens no populārākajiem Vācijas bērnu rakstniekiem, viņa grāmatas tulkotas daudzās pasaules zemēs. Latviešu lasītājiem labi zināmi darbi par mazo raganiņu, rūķīti Herbi, mazo spociņu u.c.

Režisore: Laila Kirmuška.
Aktieri: Dana Avotiņa-Lāce, Elīna Bojarkina, Artūrs Putniņš, Matīss Millers
Scenogrāfe: Vita Radziņa
Leļļu māksliniece: Gita Peta
Komponists: Rihards Zelezņevs, Viesturs Zandersons
Kustību konsultante: Lilija Lipora
Gaismu mākslinieks: Uldis Andersons
Dziesmu tekstu autore: Daina Strelēvica

Latvijas Leļļu teātra izrāde "Bruņinieks, kuram sāpēja zobi" Ozolnieku Tautas namā

UZMANĪBU! 23. oktobrī 18.30 paredzētās Latvijas Leļļu teātra izrādes "Mazā raganiņa" vietā būs skatāma  Latvijas Leļļu teātra izrāde "Bruņinieks, kuram sāpēja zobi"!

Ieejas maksa 5,00 EUR.
Izrādes ilgums: 1:10, 2 cēlieni
Ieteicamais vecums: 4+
Bruņinieks ir tikai cilvēks, un arī viņam ļoti garšo konfektes. Kādu reizi viņš aizraujas un apēd ļoti daudz šo brīnišķīgo kārumu. Šī notikuma rezultātā, pavisam negaidot, viņu piemeklē zobu sāpes.
Kā jau īstens Bruņinieks, viņš ir pieradis stāties pretī savam pretiniekam, un uz cirtienu atbildēt ar cirtienu. Bet te sāp viņa paša zobi. Kas būs viņa pretinieks šajā cīņā?
Meklējot dažādus risinājumus šai situācijai, Bruņinieks pierāda savu cēlumu un nezaudē drosmi, lai gūtu varoņa cienīgu rezultātu.
Vairāk info - https://www.lelluteatris.lv/…/2707-bruninieks-kuram-sapeja-…

 

 

Lekcija - Bezatkritumu (zero waste) dzīvesveids un dabīgās zobu pastas izgatavošanas meistardarbnīca

24. oktobrī plkst. 18.00 Lekcija - Bezatkritumu  (zero waste) dzīvesveids un dabīgās zobu pastas izgatavošanas meistardarbnīca. Zināšanās dalīsies zero waste entuziaste, veikala "Ber un sver" īpašniece Līga Rulle. Ieejas maksa 2,50 EUR. Pieteikšanās līdz 22.10. tautasnams@ozolnieki.lv vai pa tālr. 28810322.