Pasākumi

Tuvākie pasākumi No: 10.03.2021

Ozolnieku novada tiešsaistes zolītes turnīra II posms 20. martā

20. martā plkst. 15.00-19.40 Ozolnieku novada zolītes turnīra II posms interneta vietnē www.zolmaniem.lv, sadaļā „TURNĪRI”.

Reģistrēšanās interneta vietnē www.zolmaniem.lv (atkārtoti reģistrēties nav nepieciešams), kā arī uz e-pastu  info@zolmaniem.lv līdz 20.03.2021. plkst. 14.00 jānosūta reģistrācijas pieteikums “Ozolnieku novada tiešsaistes zolītes turnīrs”. Plašāku informāciju skatīt nolikumā šeit...

 

 • 20.03.2021 15:00 - 20.03.2021 19:00
 • Bezmaksas

Ozolnieku novada domes sēde_25.03.2021.

Ozolnieku novada domes
sēde tiek sasaukta
2021. gada 25. martā plkst.16.00 attālināti
Darba kārtība:

1.    Pašvaldības izpilddirektora A.Židkova  pārskats par administrācijas darbu.

2.    Par dalību “Zemgales kultūras programmas projektu konkursā (A.Pošeika).

3.    Par zemes vienību sadali un apvienošanu (K.Tumova)

4.    Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54780070111 nodošanu atsavināšanai (K.Tumova).

5.    Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54780070085 nodošanu atsavināšanai (K.Tumova).

6.    Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54440080187 nodošanu atsavināšanai (K.Tumova).

7.    Par detālplānojuma “Dižozoliņi”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (K.Tumova)

8.    Par nekustamā īpašuma "Pūpoliņi", Ozolnieku pagasts, atsavināšanu (A.Plotņikova).

9.    Par dzīvokļa īpašumu Progresa ielā 4-5, Tetelē, Cenu pagastā, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

10.    Par nedzīvojamo telpu nomas Līguma Nr.38, kurš noslēgts starp SIA “Sanus SN” un Ozolnieku novada pašvaldību, izskatīšanu (M.Dreja).

11.    Par nekustamā īpašima “Liepkalni”1, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu (M.Dreja).

12.    Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (D.Liepa).

13.    Papildinājumi Ozolnieku novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu sarakstā (J.Vilciņa).

14.    Par iekārtas nomu veselības aprūpes funkcijas nodrošināšanai (J.Vilciņa)

15.    Par ielas statusa piešķiršanu valsts autoceļa P94 posmam (A.Plotņikova).

16.    Par oficiālā vietvārda piešķiršanu. (J.Vilciņa).

17.    Par ielu nosaukumu piešķiršanu bijušās d/s “Aizupe” teritorijā  (K.Tumova).

18.    Precizējumi Ozolnieku novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 3/2021 “Ģrozījumi Ozolnieku novada domes 2019.gada 21.novembra saistošajos noteikumos 26/2019 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Ozolnieku novadā” (J.Vilciņa).

19.    Par grozījumiem Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr. 26/2019 „Par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem  Ozolnieku novadā” (J.Vilciņa).

20.     Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.5/2021 “Par pabalstu krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar COVID-19 izplatību”(S.Strode).

21.    Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.6/2021 ”Par pašvaldības atbalstu  sporta veicināšanai Ozolnieku novadā” (K.Trankalis).

22.     Iesnieguma izskatīšana par medību tiesības piešķiršanu uz Ozolnieku  novada pašvaldībai piekritīgajām zemes platībām Ozolnieku novada teritorijā (M.Dreja).

23.    Par debitoru parādu norakstīšanu (I.Malahovska).


Novada domes priekšsēdētājs                                                A.Ozoliņš

 

Ņemot vērā, ka sēde ir atklāta, interesenti, kuri vēlas attālināti piedalīties sēdes norisē, var pieteikties, izmantojot e-pastu: ozolnieki@ozolnieki.lv.
Pieteikties var ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms sēdes norises. Piesakoties tiks saņemta saite, ar kuras palīdzību varēs pieslēgties sēdei.

 

 

 • 25.03.2021 16:00
 • Bezmaksas

Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde_15.04.2021.

15.04.2021. plkst. 16.00 Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde

 • 15.04.2021 16:00
 • Bezmaksas

Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas sēde_19.04.2021.

19.04.2021. plkst. 16.00 Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas sēde

 

 • 19.04.2021 16:00
 • Bezmaksas

Sociālo jautājumu komitejas_20.04.2021.

20.04.2021. plkst. 16.00  Sociālo jautājumu komitejas sēde

 • 20.04.2021 16:00
 • Bezmaksas

Finanšu komitejas sēde_22.04.2021.

22.04.2021. plkst. 16.00 Finanšu komitejas sēde

 

 • 22.04.2021 16:00
 • Bezmaksas