Pasākumi

Tuvākie pasākumi No: 18.11.2020

Piedalies konkursā un iegūsti kliņģeri

1) Sev tīkamākā pārvietošanās veidā (pastaiga, skrējiens, braukšana ar velosipēdu vai skrejriteni u.c.) un izmantojot jebkuru aktivitāšu lietotni (Endomondo, Strava, Nike Run Club u.c.) veic distanci, kuras kontūra līdzinās Latvijas kartei;

2) no 11. līdz 18. novembrim plkst. 12.00 iesūti foto vai ekrānšāviņu uz tālruņa numuru 29604712.

Trīs uzvarētāji, kuri saņems kliņģeri svētku galdam tiks noteikti izlozējot.

Konkursu rīko pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta daļa.

 • 11.11.2020 01:40 - 18.11.2020 12:00
 • Bezmaksas

Valsts svētku pasākumi Ozolnieku novadā

 

 

 • 18.11.2020 11:00
 • Bezmaksas

Apvienotā Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas, Sociālo jautājumu un Finanšu jautājumu komiteju sēde_19.11.2020.

19.11.2020. plkst. 16.00 Apvienotā Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas, Sociālo jautājumu un Finanšu jautājumu komiteju sēde

Ņemot vērā, ka sēde ir atklāta, interesenti, kuri vēlas attālināti piedalīties sēdes norisē, var pieteikties izmantojot e-pastu: ozolnieki@ozolnieki.lv.
Pieteikties var ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms sēdes norises. Uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, ar kuras palīdzību varēs pieslēgties sēdei.

Basketbola vakars Emburgā

20. novembrī plkst. 19.00 basketbola vakars

Ozolnieku novada domes sēde_26.11.2020.

Ozolnieku novada domes
sēde tiek sasaukta
2020. gada 26. novembrī plkst.16.00 (attālināti)

Darba kārtība:

1.    Pašvaldības izpilddirektora A.Židkova  pārskats par administrācijas darbu.
2.    Par dzīvokļa īpašumu „Liepkalni”-1, Cenu pagastā, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).
3.    Par dzīvokļa īpašuma „Garozas stacija 3”-3, Salgales pagastā, atsavināšanu (I.Malahovska).
4.    Par 24.09.2020. Ozolnieku novada domes lēmuma Nr.4, prot. Nr.17, atcelšanu (A.Plotņikova).
5.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54660010596 nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).
6.     Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54440050335 nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).
7.    Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Ozolnieku novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ozolnieku novada pašvaldības vārda (A.Plotņikova).
8.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54660010251 nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).
9.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54440050239 atsavināšanu (A.Plotņikova).
10.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54780040273 atsavināšanu (A.Plotņikova).
11.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54660011069 atsavināšanu (A.Plotņikova).
12.    Par  ciemu statusa atcelšanu (A.Plotņikova).
13.    Par Grozījumiem Ozolnieku novada domes 2020.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.20/2020 „Par Ozolnieku novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” J.Vilciņa).
14.    Par SIA “Global Results” 2015.gada 05.augustā noslēgtā zemes nomas Līguma Nr.350  nomas platības apjoma samazināšanu un nomas līguma termiņa pagarināšanu, Eglaines ielā 17A, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018  (A.Bāliņš).
15.    Par detālplānojuma nekustamā  īpašumā “Dīķmales” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54440070166, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, izstrādes turpināšanu atbilstoši spēkā esošajam Ozolnieku novada teritorijas plānojumam un darba uzdevuma D-2-2019 precizēšanu (K.Tumova).
16.    Par Grozījumiem 2017.gada 17.augusta noteikumos “Ozolnieku novada pirmsskolas pedagoģisko darbinieku mēnešalgas noteikšanas un darba slodžu sadales kārtība” (R.Greiškalne, J.Vilciņa).
17.    Par Grozījumiem Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.3/2020 “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā”, kā arī līguma starp Pirmsskolas izglītības iestādi un bērna likumisko pārstāvi prezentēšana/ apstiprināšana (R.Greiškalne).
18.    Jelgavas Invalīdu biedrības iesniegums (J.Vilciņa).
19.    Par kustamās mantas – kokmateriālu, Salgales  pagastā, Ozolnieku novadā,  nodošanu atsavināšanai (S.Krūmiņa).
20.    Par agrīnās intervences multimodālās programmas “STOP 4-7” realizāciju Ozolnieku novadā, sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību un Jelgavas pilsētu (R.Greiškalne).
21.    Nedzīvojamo telpu grupas Stadiona ielā 5, Ozolniekos nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšana (S.Krūmiņa).
22.    Par finansējuma piešķiršanu SIA “Ozolnieku KSDU” jumta seguma nomaiņai daudzdzīvokļu mājai Celtnieku iela 24, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā (A.Židkovs).


Novada domes priekšsēdētājs                            A.Ozoliņš


Ņemot vērā, ka sēde ir atklāta, interesenti, kuri vēlas attālināti piedalīties sēdes norisē, var pieteikties, izmantojot e-pastu: ozolnieki@ozolnieki.lv.
Pieteikties var ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms sēdes norises. Uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, ar kuras palīdzību varēs pieslēgties sēdei.

 

Sacensības spiningošanā no krasta ar mākslīgo mānekli

28. novembrī no plkst. 8.30 līdz 14.00 sacensības spiningošanā no krasta ar mākslīgo mānekli.

Sacensību norises vieta: Ozolnieku novads, Garozas pamatskola, Iecavas upe no “Velna grāvis” uz augšu līdz mājām “Segļi”.

Pieteikšanās notiek elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu: https://form.jotform.com/203200887644354

NOLIKUMS

 • 28.11.2020 08:30 - 28.11.2020 14:00
 • velnagrāvis
 • Bezmaksas

Spiningošanas sacensības no krasta ar mākslīgo mānekli 2. posms

5. decembrī no plkst. 8.30 līdz 15.30 spiningošanas sacensības no krasta ar mākslīgo mānekli.

Sacensību nolikumu skatīt šeit...

 • 05.12.2020 08:30 - 05.12.2020 15:30
 • Iecavas upe
 • Bezmaksas

Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde_7.12.2020.

7.12.2020. Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde

Apvienotā Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas un Sociālo jautājumu komitejas sēde_8.12.2020.

08.12.2020. Apvienotā Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas un Sociālo jautājumu komitejas sēde

 

Finanšu komitejas sēde_10.12.2020.

10.12.2020. Finanšu komitejas sēde

 

Ozolnieku novada online zolītes turnīrs

13. decembrī plkst. 15.00 līdz 20.00 Ozolnieku novada online zolītes turnīrs.

Sacensību nolikumu skatīt šeit.

 

 • 13.12.2020 15:00 - 13.12.2020 20:00
 • Bezmaksas

Apvienotā Attīstības un tautsaimniecības, Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas, Sociālo jautājumu un Finanšu komitejas sēde_15.12.2020.

15.12.2020. plkst. 15.00 apvienotā Attīstības un tautsaimniecības, Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas, Sociālo jautājumu  un Finanšu komitejas sēde

Ozolnieku novada domes kārtējā sēde_17.12.2020.

17.12.2020. Ozolnieku novada domes sēde

Muzikāli literārs koncerts "Kad runā mans sargeņģelis" 20.decembrī plkst. 17.00 tiešraidē Ozolnieku Tautas nama Facebook lapā

Ir Adventes laiks, kad aizdedzam sveces… laiks, kas liek apstāties un padomāt… laiks, kad varam sapņot un cerēt… laiks, kas liek ieklausīties, ko saka Tavs sargeņģelis…
Aicinam aizdegt kopā ceturto Adventes svecīti muzikāli literārajā koncertā “Kad runā mans sargeņģelis”.
Mēs tuvojamies lielajam Ziemassvētku brīnumam…
Kad debesīs iemirdzēsies spoža zvaigzne, aizdegsim šo gaismu arī savā sirdī.
Aizdegsim to kopā ar Irēnas Stīgas Ščeglovas dzejas rindām, ar viņas meitas, Solvitas Grasmanes mūziku un dziesmām kokles skaņās, ar mazmeitas Sintijas Grasmanes eņģeļa balsi un mazdēla Kristapa Grasmaņa perkusiju spēli.
Tiekamies tiešraidē, 20.decembrī, plkst. 17.00 Ozolnieku Tautas nama Facebook lapā.
Mēs esam atbildīgi! Koncertā tiek ievēroti visi epidemioloģiskās drošības  pasākumi Covid-19 ierobežošanai.

 

Bezmaksas Lielā viktorīna 26. decembrī

26. decembrī plkst. 14.00 bezmaksas Lielā viktorīna sadarbībā ar Ozolnieku novada pašvaldību tiešsaistē.
Iespēja pārbaudi savas zināšanas aizraujošos 10 raundos ar atbilžu variantiem.
Jautājumi būs tikai par 2020. gadu - viens raunds par Ozolnieku novadu, bet viss pārējais par notikumiem Latvijā un pasaulē.

Pieteikšanās: http://www.viktorina.lv/live
Viktorīnai nepieciešams - dators, viedtelefons un stabils interneta pieslēgums

Vairāk informācija, rakstot uz e-pastu: live@viktorina.lv

 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde_14.01.2021.

14.01.2021. plkst. 16.00 Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde