Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Sociālā dienesta nolikums

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Apstiprināts ar Ozolnieku novada domes
2011.gada 9. augusta sēdes lēmumu Nr.14
(protokols Nr.9)

OZOLNIEKU NOVADA  SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām”
15.panta 7.punkus, 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”10.panta otro daļu


I.Vispārīgie noteikumi

1.    Ozolnieku novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā- Sociālais dienests) ir Ozolnieku novada pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Ozolnieku novada iedzīvotājiem.

2.    Sociālais dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta un Latvijas Republikas Labklājības Ministrijas normatīvos aktus, Ozolnieku novada Domes pieņemtos saistošos noteikumus, lēmumus un rīkojumus, kā arī šo Ozolnieku novada Domes apstiprināto nolikumu.

3.    Sociālais dienests savas funkcijas veic sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām.

4.    Sociālajam dienestam ir noteikta parauga veidlapa un zīmogs ar pilnu Sociālā dienesta nosaukumu.

5.    Sociālais dienests tiek finansēts no Ozolnieku novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

6.    Sociālo dienestu izveido, reorganizē vai likvidē Ozolnieku novada Dome.

7.    Sociālā dienesta grāmatvedības uzskaiti veic Ozolnieku novada Domes grāmatvedība.

8.    Sociālā dienesta darbu metodoloģiski nodrošina Latvijas Republikas Labklājības ministrija.

9.    Sociālā dienesta juridiskā adrese- Stadiona iela 10, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018.


II. Sociālā dienesta mērķis un uzdevumi

10.    Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt Ozolnieku novada iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu.

11.    Sociālā dienesta uzdevumi:

12.1.veikt sociālo darbu ar Ozolnieku novadā dzīvojošām personām,   ģimenēm un personu grupām;

12.2.sniegt sociālos pakalpojumus un organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;

12.3.sniegt sociālo palīdzību - naudas vai mantisku atbalstu, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu klientiem, kuriem trūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai;

12.4.noteikt Ozolnieku novadā dzīvojošo klientu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanai;

12.5.novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, esošās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija) resursus;

12.6.izveidot datu bāzi par sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegto pakalpojumu veidiem;

12.7.administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;

12.8.izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanai;

12.9.novērtēt Sociālā dienesta administrēto un novada finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;

12.10.sniegt pārskatus par finanšu līdzekļu izlietojumu Latvijas Republikas Labklājības ministrijai un Ozolnieku novada Domei pēc pieprasījuma.

III.   Sociālā dienesta pienākumi


13.Sociālā dienesta pienākumi ir:

13.1.informēt un konsultēt Ozolnieku novada iedzīvotājus par sociālo pakalpojumu iespējām un sociālo palīdzību, to saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdalības pasākumiem sociālās palīdzības saņemšanā, par Sociālā dienesta darba organizāciju;

13.2. sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā;

13.3.sniegt personai psihosociālu vai materiālu, vai materiālu un psihosociālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā;

13.4. personām, kam tas nepieciešams sniegt atbilstošus sociālos pakalpojumus;

13.5.nodrošināt saņemtās informācijas par sociālo palīdzību un sociālo     pakalpojumu pieprasītāju un saņēmēju konfidencialitāti;

13.6.informēt personu, kas pieprasījusi sociālo pakalpojumu un sociālo palīdzību, par pieņemto lēmumu un atteikuma gadījumā rakstveidā norādīt atteikuma iemeslus, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības termiņu un kārtību.


IV. Sociālā dienesta tiesības

14.Sociālais dienests ir tiesīgs:

14.1.izstrādāt un saskaņot noteikumus, instrukcijas un ieteikumus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jautājumos;

14.2.pieprasīt un saņemt ziņas par personas funkcionālo traucējumu raksturu un pakāpi, aizgādības tiesību realizāciju, bērna tiesisko un mantisko stāvokli, aizbildnības un aizgādnības jautājumiem, ienākumiem un piederošajiem īpašumiem, ja šīs ziņas nepieciešamas, lai pieņemtu lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības sniegšanu;

14.3.pārstāvēt Sociālā dienesta un klienta intereses citās institūcijās jautājumos, kas ir Sociālā dienesta kompetencē;

14.4.veikt to personu dzīves apstākļu apsekošanu un vajadzību novērtēšanu, kuras vēlas saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kas tiek finansēti no pašvaldības, valsts budžeta;

14.5.izsniegt rakstisku izziņu par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam;

14.6.saņemt papildus finansējumu no domes budžeta, ja tiek paplašinātas Sociālā dienesta funkcijas, kā arī neprognozējamās ārkārtas situācijās var ar Ozolnieku novada domes lēmumu.

14.7.pārstāvēt Ozolnieku novada pašvaldību jautājumos, kas ir Sociālā dienesta kompetencē.
 
V. Dienesta darba organizācija

15.Sociālais dienests ir patstāvīgs lēmumu pieņemšanā, darbības organizēšanā un    iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā.

16.Sociālā dienesta darbs tiek organizēts Sociālajā dienestā un Ozolnieku novada   pagastu pārvaldē.

17.Atkarībā no novadā dzīvojošo iedzīvotāju skaita un  Sociālā dienesta darba apjoma, normatīvie akti un Ozolnieku novada Dienesta vadītājs  nosaka Sociālā dienesta struktūru un darbinieku skaitu.

18.Sociālā dienesta darbu nodrošina Sociālā dienesta vadītājs un darbinieki atbilstoši pielikumā pievienotajai struktūrai.

19.Sociālā dienesta darbiniekus darbā pieņem un amatā apstiprina Sociālā dienesta vadītāja.

20.Sociālā dienesta darbu vada Sociālā dienesta vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no amata Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektors, saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju.

21. Sociālā dienesta vadītāja pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksts, ko apstiprina Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektors.

22.Darba pienākumus, tiesības, atbildību nosaka amata apraksti, ko apstiprina   Sociālā dienesta vadītāja.

23.Sociālā dienesta darbība strukturizēta divos virzienos: sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi.

24.Sociālo palīdzību sniedz sociālais darbinieks vai sociālā palīdzības organizators.

25.Sociālos pakalpojumus sniedz sociālie darbinieki un sociālais pedagogs.

26.Sociālais dienests lēmumus par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikšanu pieņem pēc iesniegumu izskatīšanas Sociālā dienesta sēdē, ko apstiprina dienesta vadītāja.

27.Sociālā dienesta lēmumus var apstrīdēt Ozolnieku novada Administratīvo aktu strīdu komisijā viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.   

VI. Sociālā dienesta manta un finansēšana


31.Sociālā dienesta inventārs ir Ozolnieku novada pašvaldības īpašums, kas atrodas Sociālā dienesta valdījumā.

32.Iestādes finansējuma nodrošinājums ir Ozolnieku novada Domes apstiprinātais Sociālā dienesta gada budžets, ko izstrādā Ozolnieku novada Domes Grāmatvedība, ņemot vērā Sociālā dienesta vadītāja iesniegto budžeta projektu.

33.Sociālais dienests tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Finansēšanai var tikt piesaistīti arī nevalstisko organizāciju līdzekļi, kā arī juridisko un fizisko personu ziedojumi.

34.Sociālā dienesta dibinātājs nodrošina iestādes uzturēšanu, materiāli tehniskās bāzes pilnveidi un attīstību, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām.
 
VII. Sociālā dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par dienesta darbību

35.Sociālā dienesta darbības tiesiskumu nodrošina Sociālā dienesta vadītājs. Sociālā dienesta vadītājs ir atbildīgs par iestādes iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu sistēmas izveidošanu un darbību.

36.Sociālā dienesta darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Sociālā dienesta vadītājam. Sociālā dienesta vadītāja administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ozolnieku novada domes pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā.

37.Sociālais dienests uzskaites un atskaites kārtību veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
                        

VIII. Citi noteikumi

38.Atbilstoši valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Sociālais dienests noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaiti.

39. Darba drošību Sociālajā dienestā nodrošina atbilstoši likumam par darba aizsardzību un Ozolnieku novada Domē izstrādātajiem darba drošības, ugunsdrošības u.c. noteikumiem.

40.Sociālā dienesta darba kārtību izstrādā un apstiprina Sociālā dienesta vadītāja.

41.Sociālais dienests izveido un nodrošina datorizētu klientu lietu  uzskaiti atbilstoši programmatūrai.


VIII. Sociālā dienesta nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība

42.Grozījumus Sociālā dienesta nolikumā var ierosināt Sociālā dienesta vadītājs, Sociālo jautājumu komiteja vai stājoties spēkā izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

43.Sociālā dienesta nolikums, tā grozījumi un papildinājumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas Ozolnieku novada Domē.

44.Ar Nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē ar Ozolnieku  novada Domes 2009.gada 10.novembrī lēmumu (protokols Nr.14., 4.§) apstiprinātais Ozolnieku novada Sociālā dienesta nolikums.


Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs:                   M.Ainārs

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

jūnijs, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
24
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze