Domes vadība

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Jelgavas novada Plānošanas un attīstības departamenta vadītājs/ Ozolnieku administrācijas vadītājs Andulis Židkovs 63084704, 26437111 andulis.zidkovs@jelgavasnovads.lv
Pieņemšanas laiki Ozolnieku novada pašvaldībā, Stadiona 10, Ozolniekos
Pirmdienās no plkst. 08.00 - 12.00 un 12.45 - 17.00
Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece juridiskajos jautājumos Marianna Dreja 20031028 marianna.dreja@jelgavasnovads.lv
Juriste Ilze Birkenfelde 28440610 ilze.birkenfelde@jelgavasnovads.lv
Salgales pagasta Pārvaldes vadītāja Eva Segliņa 63085677, 29166492 eva.seglina@jelgavasnovads.lv
Pieņemšanas laiki  Garozas pakalpojumu centrā "Eži", Garozā, Salgales pagastā
Pirmdienās no plkst. 8.00 - 12.00 

Klientu apkalpošanas speciāliste Branku pakalpojumu centrā Lidija Žukovska
Prombūtnē
63057762 lidija.zukovska@jelgavasnovads.lv
Par NIN zvanīt Birutai Petrokaitei, t: 63085680, 29209283
Personāla speciāliste Aija Rundvalde 63084718 29998480 aija.rundvalde@jelgavasnovads.lv

Pašvaldības policijas iecirkņa tālruņa Nr. 20029099

 

Kanceleja

Attīstības un projektu daļa

Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa

Finanšu un grāmatvedības daļa

Izglītības, kultūras un sporta daļa

Būvvalde

Saimniecības daļa

Sociālais dienests

Bāriņtiesa

Pašvaldības policija

Dzimtsarakstu nodaļa

 

ADRESE:

Ozolnieku administācija

Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018
Tālruņi: 66047876,  63084721
e-pasts: ozolnieki@jelgavasnovads.lv

E-iesniegumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

-informatīvai saziņai un ar e-parakstu* parakstītu dokumentu iesniegšanai, rakstot uz e-pastu: ozolnieki@ozolnieki.lv

-iesniedzot iesniegumus iestādei, izmantojot portālu www.latvija.lv. E-pakalpojumā „E-iesniegums iestādei” iesniedzot dokumentu, kur ietverts pašvaldības kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

-uzdodot jautājumus Ozolnieku novada domei, izmantojot mājas lapas piedāvāto iespēju sadaļā Jautājumi/ierosinājumi/atbildes. Uzdodot jautājumus, korekti jānorāda personas vārds, uzvārds un e-pasta adrese.


*ar e-parakstu parakstītus dokumentus jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.