• Vides objekts zaļajā zonā blakus Melioratoru akmenim

Vienojas par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ozolnieku vidusskolas direktori Dinu Tauriņu

Ozolnieku novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju par prettiesisku personas nodarbināšanu izglītības iestādē un fiktīvu finanšu līdzekļu apriti, maksājot atalgojumu personai, kura faktiski neveic apmaksātos darba pienākumus. Ņemot vērā konstatētos faktus un iesaistīto personu sniegtos paskaidrojumus, ceturtdien, 3. decembrī, ar Ozolnieku vidusskolas direktori Dinu Tauriņu tika panākta savstarpēja vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, pamatojoties uz Darba likuma 114. pantu. Piektdien, 4. decembrī, Ozolnieku novada dome lēma par Ozolnieku vidusskolas direktores atbrīvošanu no amata, atbilstoši 03.12.2020. vienošanās.

Saskaņā ar Ozolnieku novada pašvaldības nolikumu, Ozolnieku vidusskola ir Ozolnieku novada pašvaldības iestāde, un, atbrīvojot no amata pašvaldības iestādes vadītāju, piemērojama likumā “Par pašvaldībām” noteiktā norma, ka tikai dome var atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus. Līdz ar to piektdien, 4. decembrī, tika sasaukta Ozolnieku novada domes ārkārtas sēde, kur, noklausoties ziņojumu par radušos situāciju, ar 10 balsīm “par” (A. Ozoliņš, A. Semjonovs, A. Rītelis, D. Štelmahere, E. Vēveris, I. Orlovs, J. Kažotnieks, J. Valerts, P. Veļeckis, U. Ainārs), 3 “pret” (G. Akmentiņš, L. Meinharde, R. Skruļa) un 1 “atturās” (R. Avots) tika pieņemts lēmums – atbrīvot no amata Ozolnieku vidusskolas direktori Dinu Tauriņu, saskaņā ar 2020. gada 3. decembra vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

“Pašvaldībai ir kļuvis zināms, ka direktore ir prettiesiski nodarbinājusi personu un darba apmaksai organizējusi fiktīvu finanšu līdzekļu plūsmu iestādes darbinieku vidū. Šāda situācija nav pieļaujama nevienā no Ozolnieku novada pašvaldības iestādēm, tāpēc pašvaldība pieprasīja paskaidrojumus no visām situācijā iesaistītajām personām, kā rezultātā, Ozolnieku vidusskolas direktore ir parakstījusi vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Atklātie normatīvo aktu pārkāpumi rada šaubas par iestādē notiekošo procesu pārskatāmību, līdz ar to mēs nevaram būt pārliecināti vai Ozolnieku vidusskolā nav pieļautas vēl citas nelikumības un finanšu mahinācijas. Turklāt likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 20. pants nosaka, ka par atklātajiem pārkāpumiem pašvaldībai ir pienākums nekavējoties ziņot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā,” uzsver pašvaldības izpilddirektors Andulis Židkovs.

Pamatojoties uz Ozolnieku novada domes lēmumu, Dina Tauriņa tiek atbrīvota no amata 2020. gada 4. decembrī un tiks izsludināts konkurss uz Ozolnieku vidusskolas direktora amatu.

“Radusies situācija, protams, ir nepatīkama, jo būs nepieciešams laiks, līdz amatā tiks apstiprināts jauns direktors. Svarīgi, lai, neskatoties uz vadības maiņu, skolā turpinātos kvalitatīvs mācību process, tāpēc pirmdien tiks lemts par direktores pienākumu izpildītāja iecelšanu līdz konkursa kārtībā tiks atrasts jauns iestādes vadītājs. Izglītības, kultūras un sporta daļas Izglītības nodaļas speciālisti sniegs profesionālu atbalstu skolas pagaidu vadībai, īstenojot iestādes mērķus un uzdevumus,” informē izpilddirektors A. Židkovs.


Aktualitātes pārvaldē

Aktualitātes sabiedrībā

Aktualitātes izglītībā

Aktualitātes kultūrā

Aktualitātes sportā